ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 29.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети май                            две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 778 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „РЕСУРСИ ЕООД, представлявано от И. К., редовно уведомен, се явява лично представляващия.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция ОДОП” гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М..

В съдебна зала се явяват свидетелите С.И. и Ж.Ж..

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Моля да не бъде даван ход на делото. От два дни издирваме процесуалния ни представител – адв. Д., която има представено по делото пълномощно. Същата не отговаря на позвъняванията ни. Не сме подготвени за днешно съдебно заседание, поради което молим делото да бъде отложено за друга дата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Доколкото се касае за административно производство, при което при условията на субсидиарност са приложими разпоредбите на ГПК, същият кодекс - ГПК изисква за отлагане на съдебно заседание да са в невъзможност да се явят както управителят на дружеството, така и процесуалният представител. Предвид обстоятелството, че в днешно съдебно заседание се явява управителят на дружеството, практически липсват пречки за даване ход на делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на „РЕСУРСИ” ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от И. Х. К., против Ревизионен акт № 021201323/22.11.2012 г. на инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, който ревизионен акт е изцяло потвърден с Решение № 53/14.02.2013 г. на Директора на Дирекция „ОДОП” при ТД на НАП гр. Бургас.

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че оспореният ревизионен акт е протекъл по особения ред на чл. 122 от ДОПК, в който случай в тежест на административния орган е да установи наличие на обстоятелствата, при които производството е допустимо да бъде проведено по този особен ред.

В същото време, в тежест на жалбоподателя е да бъдат оборени в случай, че ответният орган докаже законосъобразно приложение на разпоредбата на чл. 122 от ДОПК всички констатации на органа, отразени в оспорения ревизионен акт, които се считат налични до доказване на противното.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Оспорвам ревизионния акт. Към настоящия момент няма да сочим доказателства. Адвокатът ни желаеше да бъдат назначени експертизи, но предвид неявяването му в днешно съдебно заседание не сме подготвени с въпроси и не знаем какви експертизи щеше да пожелае да бъдат допуснати, поради което молим делото да бъде отложено за друга дата, като ни бъде дадена възможност да се свържем с процесуалния представител или друг процесуален представител, който да направи доказателствени искания от наше име.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът снема самоличността на явилите се свидетели както следва:

С. Р. И. - родена на *** г., българка, българска гражданка, неосъждана, ЕГН **********.

Ж. Д. Ж. – родена на *** г.,  българка, българска гражданка, неосъждана, ЕГН **********.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетелката Ж., като същата беше предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Имам счетоводна къща, която се казва „Активи” ЕООД. Отделно работя като експерт за изготвяне на експертизи към „Икономическа полиция” и Административен съд. Занимавам се със счетоводство.

Дружеството „Ресурси” ЕООД ми е познато. Извършвали сме счетоводно обслужване чрез ЕООД-то. Периодът беше цялата 2008 г. и началото на 2009 г. Спомням си, че през 2009 г. го обслужвахме м. януари и м. февруари, а за март не съм сигурна. Дружеството съществува от 2004 г. и през това време до което беше прехвърлено при мен на счетоводно обслужване, беше в счетоводна къща „Митев консултинг”. Там при прехвърлянето на дружеството документите считано до 2007 г. по спомен бяха предадени на моето дружеството с приемо-предавателен протокол в частта, която естествено се намираше при тях.

В същото време тогава към 2007 г. и за периода, в който моята счетоводна къща обслужваше „Ресурси” ЕООД ние кореспондирахме със служител от фирмата, който се намираше в Ямбол по седалище и адрес на управление и голяма част от документите се съхраняваха в представителството на дружеството в тяхното седалище, в гр. Ямбол. Аз там не съм ходила и не мога да декларирам как са го организирали, но със служителката Т. ставаше придвижването на документите, тя предаваше документите в НАП - образец 3 и 6, които са свързани с осигуровките и бюджета с назначените лица. Беше като координатор на нещата, които се случваха. Когато приехме дружеството през 2007 г., то се занимаваше с търговия на инертни материали и понеже включваше и пясък, фракция, това дружество беше сключило няколко договора. Имаха каменна база и ги продаваха. Имаха договори за продажба на пясък от собствена кариера.

Поводът да приключим отношенията беше доста дълго време, в което дружеството не ми плащаше счетоводното обслужване.

Голяма част от счетоводната документация беше останала при мен при прекратяване на счетоводното обслужване. Впоследствие всичко, което е налично при мен, включително и при започване на ревизията ние осигурявахме достъп на представителите на НАП за извършване на данъчната ревизия, но документацията, която касае първичните документи по сделките, документация по товарителници, приемо-предавателни протоколи, кантарни бележки, складови бележки до последния ден когато обслужвахме дружеството, то се съхраняваше и организираше от служителите на дружеството. При нас имаше документи свързани със счетоводното отразяване на дневниците за покупки и продажби, извлечение по групи аналитични сметки. Към днешна дата съхраняваме тези счетоводни регистри като синтетични, аналитични, оборотни ведомости, дневници на покупки и продажби. Те са при мен и мога да ги предоставя всеки един момент ако ми бъдат поискани. В хода на ревизията се констатира, че голяма част от първичните документи – фактури, товарителници и документите изброени по-горе данъчният орган е констатирал, че те липсват. Впоследствие беше организирано и едно дознание срещу моята счетоводна къща, в която беше упоменато, че аз специално тези документи умишлено съм ги задържала и ги укривам от ревизията, което не е вярно. Обясних и при прокурорската проверка, че тези документи не ги съхранявам. Голяма част от тях са били предавани на Таня в момента на обслужването. Аз съм се срещала с тази дама и Х. К.. Голяма част от документите са изпращани по имейл и във връзка с прокурорската проверка бяха изискани документите, които към датата на проверката бяха налични при мен. Направих приемо-предавателни протоколи от 2004 г. до 2009 г. включително, което се намира при мен и го изпратих по делегация в съда.

Твърдя, че и към днешна дата счетоводното обслужване, което е правено на фирмата е отразено реално, сделките извършени през този период по нашето отчитане е било аналитично и синтетично. Що се отнася до цялата организация на бизнеса, те имаха екип от хора, които организираха нещата в гр. Ямбол.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Нямам въпроси към свидетелката. Аз не съм бил управител тогава на дружеството.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: По предходното дело № 1494 бяха представени документи от 2004 г., 2005 г. и част от 2006 г. Има ли други документи на „Ресурси” ЕООД касаещи пълната 2006, 2007 и 2008 г. и могат ли да бъдат предоставени в случай, че са налице такива?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Съществуват в счетоводната къща документи свързани с отразяването им в дневници за покупки и продажби, синтетични и аналитични ведомости, фактурите, но първични документи не съхраняваме.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

В залата беше въведена свидетелката С.И..

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит, като ПРЕДУПРЕДИ свидетелката за отговорността по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛКАТА И.: Аз съм бивш управител на „Ресурси” ЕООД. Това дружество в момента няма работници. Поддържа се счетоводно. Има счетоводител. Аз специално не се намирам в трудови правоотношения с това дружество. Не съм и управител. Все още адресът на дружеството не е сменен и документите съм получавала, защото съм поела ангажимент да ги изпращам на новото ръководство.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Нямам въпроси към свидетелката.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Съдът счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, а от друга от жалобподателя се излага довод за внезапно възникнало препятствие да организира адекватно защитата си за днешно съдебно заседание, а именно липса на контакт с надлежно упълномощения му процесуален представител от два дни, поради което счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, а делото да бъде отложено за друга дата, за която да бъде дадена възможност на жалбоподателя да организира защитата си при вземане предвид на указанията дадени в днешно съдебно заседание за доказателствената тежест в настоящото производство, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.09.2013 г. – 13,00 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,20 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: