Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Бургас, №1144/ 08.06.2018г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в открито заседание на осми май през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                               СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

при секретар М.Вълчева, като разгледа докладваното от съдия Л.Александрова адм.д. № 777 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. АПК във вр. чл.186, ал.4 от ЗДДС.

Жалбоподателят „Никс спорт“ ЕООД, ЕИК 203946342, представляван от управителя Р.Н.К. е оспорил заповед за налагане на ПАМ № ОП-85-0266346/19.03.2018г. на зам.директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС е наложена ПАМ-запечатване на търговски обект – клуб „Рефреш“, находящ се в гр.Айтос, ул. „Александър Стамболийски“ №1, стопанисван от дружеството жалбоподател за срок от 14 дни.

Жалбоподателят счита, че заповедта за налагане на ПАМ е незаконосъобразна. Твърди, че към момента на издаването й не е било образувано административнонаказателно производство, тъй като не е бил съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение. Това попречило на дружеството да разбере, какво е мотивирало органът, издал заповедта да наложи ПАМ – запечатване на обекта за 14 дни. Твърди липса на мотиви относно срока на запечатване на обекта, както и че посоченото в заповедта, че за извършена продажба не е издаден фискален бон не отговаря на истината. Иска заповедта да бъде отменена като незаконосъобразна.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не изпраща представител. 

Ответникът по жалбата – директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас, чрез представител по пълномощие, оспорва жалбата и пледира за нейното отхвърляне. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Факти:

На 16.03.2018г. е извършена проверка на търговски обект – клуб „Рефреш“, находящ се в гр.Айтос, ул. „Александър Стамболийски“ №1, стопанисван от „Никс спорт“ ЕООД, резултатите от която са отразени в протокол за извършена проверка № 0266346/16.03.2018г. (л.20). Видно от протокола, проверяваният обект е питейно заведение, което съгласно удостоверение за категоризация №00206/09.11.2016г. е категоризирано с 1 звезда и с капацитет 150 места на закрито. В обекта се предлагат алкохолни напитки 0,50 мл. на цена от 3,50 до 50 лв.; бира от 4 лв. до 4,50 лв.; вино от 8 лв. до 16 лв.; шампанско от 11 лв. до 180 лв.; безалкохолни напитки от 2 лв. до 8 лв.

По време на проверката, преди легитимация на проверяващите, е извършена контролна покупка на 2 такси за вход на обща стойност 30 лв. След приемане на сумата не е издаден фискален бон или ръчна касова бележка. В обекта има монтирано и въведено в експлоатация и свързано дистанционно с НАП фискално устройство, модел DATECS DP-150KL, с ИН на ФУ DT655118 и ИН на ФП 02655118. Обектът е с работно време само петък и събота от 23 до 04 часа.

За посоченото нарушение, квалифицирано по чл.118, ал.1 от ЗДДС, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на Министерство на финансите е съставен акт за установяване на административно нарушение № F378322/27.03.2018г. (л.25), който на същата дата е бил надлежно връчен на упълномощено лице Пламена Вълканова Колева.

Въз основа на съставения протокол за извършена проверка, на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС, във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на обект”, стопанисван от жалбоподателя, представляващ клуб „Рефреш“, находящ се в гр.Айтос, ул. „Александър Стамболийски“ №1, за срок от 14 календарни дни и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка.

Правни изводи:

Жалбата е подадена в срок – заповедта е съобщена на 23.03.2018г. (л.16), а жалбата е депозирана същия ден (л.2). Жалбоподателят, като адресат на оспорения административен акт е надлежно легитимиран да го оспорва, поради което жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваната заповед е издадена в предвидената от закона писмена форма, от компетентен за това административен орган, предвид разпоредбата на чл.186, ал.3 от ЗДДС и правомощията предоставени на зам.директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас със заповед № РД-177/06.03.2018г. (л.32) на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас.

Според приложимата разпоредба на чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС, запечатване на обект за срок до 30 дни независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба.

Съгласно чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на Министерството на финансите, независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл.3, ал.1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1.

Предвид посочените правни норми и установените по делото факти, които се подкрепят от представените с административната преписка доказателства, съдът намира, че в случая са налице материалноправните предпоставки за налагане на процесната ПАМ.

За налагане на този вид принудителна административна мярка е достатъчно установено по надлежен ред и от надлежен орган неиздаване на касов бон при извършена продажба, каквото в случая е налице – констатирано е, че при извършена контролна покупка на 2 такси за вход на обща стойност 30 лв., след приемане на сумата не е издаден фискален бон от монтирано и въведено в експлоатация и свързано дистанционно с НАП фискално устройство, модел DATECS DP-150KL, с ИН на ФУ DT655118 и ИН на ФП 02655118 или ръчна касова бележка. Доказателствата за неиздаването на касов бон се съдържат в протокола, отразяващ извършената проверка, който е официален свидетелстващ документ, притежаващ обвързваща съда материална доказателствена сила. Протоколът не е оспорен в съдебното производство по реда на чл.193 от ГПК.

Възражението на дружеството-жалбоподател, че за описаната от проверяващите не отговаря на истината не е подкрепено с доказателства. Съдът намира, че с оглед характера на извършеното нарушение – неиздаване на касов бон, т.е. липса на такъв, единственият начин, по който може да бъде доказано, че такъв е бил издаден е касовият бон за конкретната покупка да бъде представен. По делото, от страна на жалбоподателя, такъв не е представен, а и не се твърди, че е издаван. Твърди се единствено, че описаното в процесната заповед не отговаря на истината.

При тези обстоятелства и при наличие предпоставките на чл.186, ал.1, органът е длъжен да издаде заповед за прилагане на ПАМ, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, т.е. отделно от ангажирането на административно-наказателната отговорност по реда на ЗАНН на този търговец за същото нарушение. Заповедта е мотивирана именно с наличие предпоставките за прилагане на ПАМ – нарушение на реда за отчитане продажбите в търговския обект. За това липсата на образувано административнонаказателно производство към датата на издаване на обжалваната заповед не е основание за нейната отмяна. Условията визирани в чл.187, ал.4 ЗДДС за прекратяване на ПАМ имат отношение към нейното изпълнение – предварително или след приключване на производството по оспорване законосъобразността на ПАМ.

В разпоредбата на чл.186, ал.1 от ЗДДС е предвидена възможност, принудителната административна мярка запечатване на обект да се прилага за срок до 30 дни. В конкретния случай, административният орган е определил срок от 14 дни, като са изложени мотиви по отношение на продължителността на срока на наложената ПАМ. Административният орган е посочил целите, които иска да бъдат постигнати с налагането, а именно превенция и преустановяване на незаконосъобразните практики в обекта, необходимото време за създаване на нормална организация за отчитане на дейността на търговеца, както и с необходимостта от промяна на начина на извършване на дейността в конкретния обект, като прекият резултат да бъде правилно отчитане на оборота от продажби, а индиректният недопускане на вреда за фиска. Тези мотиви в достатъчна степен обосновават правилното определяне на продължителността на наложената мярка и се споделят от настоящия съдебен състав.

С оглед изложеното жалбата против заповед № ОП-85-0266346 от 19.03.2018г. на директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас е неоснователна и на основание чл.172, ал.2, предл. пето от АПК, следва да бъде отхвърлена.

Изходът от оспорването обуславя възлагането на разноските по делото върху жалбоподателя. Такива са своевременно претендирани в хода на устните състезания от ответника. Жалбоподателят дължи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв., определен по реда на чл.78, ал.8 ГПК (изм. – ДВ, бр.8 от 2017г.) във вр. с чл.24 от Наредба за заплащането на правната помощ. Според последната разпоредба от наредбата по административни дела възнаграждението за една инстанция е от 100 до 200 лв. Съгласно чл.78, ал.8 ГПК (изм. – ДВ, бр.8 от 2017г.) конкретния размер по всеки спор се определя от съда. В случая представителството осъществено от юрисконсулт е на главна страна и включва участие в едно съдебно заседание, спорът не е фактически и правно сложен. По тази причина съдът счита, че са налице основания да бъде присъдено минимално предвиденото възнаграждение в чл.24 от Наредба за заплащането на правната помощ.

Мотивиран от горното, Административен съд – Бургас, 

 

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Никс спорт“ ЕООД, ЕИК 203946342, представлявано от управителя Р.Н.К., против заповед за налагане на ПАМ № ОП-85-0266346/19.03.2018г. на зам.директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка „запечатване на обект” – клуб „Рефреш“, находящ се в гр.Айтос, ул. „Александър Стамболийски“ №1, стопанисван от жалбоподателя за срок от 14 дни и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка.

ОСЪЖДА „Никс спорт“ ЕООД, ЕИК 203946342, представлявано от управителя Р.Н.К. да заплати на ТД на НАП Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто)лева.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд - в 14 -дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: