ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 777 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:41 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Никс спорт“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника зам.директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощия юрисконсулт Егов, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-85-0266346/19.03.2018г. на заместник-директор на дирекция „Контрол“ на ТД на НАП Бургас, с която е постановена ПАМ- запечатване на търговски обект клуб „Рефреш“, находящ се в гр. Айтос, ул. Александър Стамболийски №1, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъпа до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал.1, т.1, б.а от ЗДДС

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Оспорвам жалбата изцяло.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от органа писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.9 от делото.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Уважаема госпожо съдия, принудителната административна мярка е наложена на „Никс спорт“ ЕООД и неговия търговски обект клуб „Рефреш“, поради това, че по време на проверката при направена покупка на две такси за вход на 16.03.2018г. е констатирано неиздаване на касов бон на стойност 15 лв. или обща стойност 30лв. Административнонаказващият орган е наложил тази мярка и в този срок с мотивирана заповед, за срок 14 дни, защото е установено наличие на касова разлика в размер на 790лв. между наличните парични средства в касата и тези, маркирани във фискалното устройство. Средно дневният регистриран оборот е на стойност 451,90лв. и тъй като в обекта е установена разлика в размер на 790лв., това е довело до извода, че неотчитането на тези продажби води до неправилно отчитане на дейността на търговеца и намаляване на данъчната основа за облагане, което води до ощетяване на фиска на Република България. Административнонаказващият орган също така е преценил и броя на седящите места в заведението - 150 броя места, което води до извода за голяма посещаемост на заведението.

Във връзка с изложеното, моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената от ТД на НАП Бургас заповед за налагане на принудителна административна мярка - запечатване на търговския обект за срок от 14 дни

Моля да ни присъдите дължимото юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: