ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 13.07.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На тринадесети юли                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 777 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЖС РУМЪНИЯ“ Ес. Ей., редовно уведомен, се представлява от адвокат Т., с пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на „Митница Бургас“, редовно уведомен, се представлява от гл. юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

          В изпълнение на дадените указания на ответника в предходно съдебно заседание, по делото с писмо вх. № 6710/29.06.2017 г. са постъпили писмени доказателства по опис, включително са представени обратните разписки в оригинал.

 

          АДВ. Т.: Да се приемат представените писмени доказателства.

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Правя едно уточнение: предвид, че писмата се повтарят, сме представили 2 броя обратни разписки.

 

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети представените с писмо вх. № 6710/29.06.2017 г. писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от ответника с писмо вх. № 6710/29.06.2017 г.   писмени доказателства по опис - известие за получаване/обратни разписки в оригинал – 2 броя по писма с рег. № 32-2244/05.01.2017 г. и рег. № 32-263546/21.09.2016 г., превод на наличните в административната преписка писмени доказателства, ведно с фактура за извършен превод.

 

          СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД по същество:

          АДВ. Т.: Моля да уважите подадената жалба от представляваното от мен дружество „СЖС Румъния“ Ес. Ей., като изцяло поддържам основанията, посочени в същата. Считам, че има нарушаване на основното право, заложено в Митническия кодекс, тъй като е нарушено правото, регламентирано в чл. 22, §6 от МК на ЕС по отношение на това, че митническата администрация следва да предостави възможност на лицето да изрази своето становище в определен срок, след като прецени, че ще издаде решение, което не е в негов интерес.

Моля да ми дадете възможност за писмени бележки, които ще представя в указан от Вас срок. Считам, че административният акт следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо Съдия, моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Решението е издадено от компетентен орган съгласно МК, Конвенцията за транзит, разпоредбите на АПК и Закона за митниците. Считам за неоснователно възражението на ответната страна, че не е дадена възможност на жалбоподателя да изрази становище или че му е нарушено правото на защита. Точно обратното, в административната преписка има писмени доказателства - писмо изх. № 32-263546/21.09.2016 г., с което е поискана информация за приключване на транзита. Това са разпоредбите, които административният орган е спазил преди да издаде своя административен акт. В случай, че  повторно бихме сезирали „СЖС Румъния“ Ес. Ей., то вече нарушаваме сроковете, които са предвидени в МК за транзита. Считам, че в решението ясно и точно е формулирана фактическата обстановка, че е отклонена стока от митническия контрол, просрочена е датата на задължението и кой е длъжникът.

          Считам, че решението е правилно, мотивирано и моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

          СЪДЪТ дава на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.56 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: