ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети май                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 777 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЖС РУМЪНИЯ“ Ес. Ей., редовно уведомен,  не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на „Митница Бургас“, редовно уведомен, се представлява от гл. юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 4394/03.05.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат Д.Т., в която е направено искане за отлагане на делото за друга дата, тъй  като ще бъде възпрепятствана да се яви в днешно съдебно заседание, като представя удостоверение от Адвокатска колегия – Хасково, че в периода 15.05.2017 г. - 25.05.2017 г. включително, адвокат Т. ще ползва част от годишния си отпуск.

 

По хода на делото:

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

         

          СЪДЪТ счита, че не са налице основанията по чл. 139, ал. 1 от АПК за отлагане на делото, не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на “СЖС Румъния” Ес.Ей., представлявано от управителя Дан Маринеску, със седалище и адрес на управление: 38, Калеа Сербан вода, регион 4, Букурещ 040212, Румъния, против Решение № 32-1021/03.01.2017г. на Началника на Митница Бургас, потвърдено с решение № Р-217/32-65655/09.03.2017г. на Директора на Агенция “Митници”.

Със същата е направено особено искане да се задължи „Митница Бургас“ да представи заверено копие от Акт за установяване на административно нарушение № 30/11.01.2017 г., издаден от Митница Бургас срещу „Спийс ТП“ ЕООД.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете така представената административна преписка.

В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете придружително писмо ведно с обратна разписка и опис, от който е видно по какъв начин е изпратено и връчено решението на началника на Митница Бургас на дружеството „СЖС РУМЪНИЯ“ Ес. Ей.

 

СЪДЪТ, по доказателствата, счита, че следва да даде възможност на жалбоподателя да изрази становище по представените с административната преписка писмени доказателства. Счита направеното доказателствено искане за допустимо, поради което Митница Бургас следва да представи исканото доказателство.

          Поради изложеното, съдът

           

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, в срок до следващо съдебно заседание да вземе становище по представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника - Началник на Митница Бургас, в срок до следващо съдебно заседание, да представи заверено копие на Акт за установяване на административно нарушение № 30/11.01.2017 г., издаден от Митница Бургас срещу „Спийс ТП“ ЕООД.

 

          СЪДЪТ, за събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.06.2017 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.11 часа.

 

       СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: