ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На петнадесети юни                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 777 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЖС РУМЪНИЯ“ Ес. Ей., редовно уведомен, се представлява от адвокат Т., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на „Митница Бургас“, редовно уведомен, се представлява от гл. юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

         

АДВ. Т.: Поддържам жалбата.

Моля да бъдат приети доказателствата, приложени към нея. Да се приеме представената административна преписка, която колегата е представил в преходното съдебно заседание. Ако може да бъдат изключени и да не се ценят като доказателства документите, които нямат превод на български език.

Моля да задължите ответната страна да представи в оригинал обратните разписки, които са снимани като копия от административната преписка, тъй като копията са много лоши, не се четат и освен това в тях си личи най-вече адреса на доверителя ми.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с дадените указания в предходно съдебно заседание, представям и моля да приемете Акт за установяване на административно нарушение № 30/11.01.2017 г.

Да се приеме представената административна преписка. Моля да ни бъде дадена възможност да представим превод на документите, а по отношение на така направеното искане, моля ответната страна да конкретизира коя обратна разписка иска да представим в оригинал.

АДВ. Т.: Моля да се представят оригиналите на обратните разписки, находящи се на лист 21 и 22, 99, 169.

С оглед представения в днешно съдебно заседание АУАН № 30/11.01.2017 г., правя искане производството по настоящото дело да бъде спряно до решаване на въпроса с административната отговорност на превозвача. Мотивът ми за това е, че с този акт е инициирано производство от „Митница Бургас“ срещу превозвача „Спийд ТП“ ЕООД гр. Бургас, като митницата приема, че той е лицето, което е отговорно да превози стоките в непроменено състояние до получаващото митническо учреждение, но от друга страна приема, че отговорното лице дължимо мита и ДДС, е представляваното от мен дружество. Считам, че след като в административнонаказателното производство се докаже наличие на твърдяното нарушение, тогава следва да се определи дали има отклонение на стоки от транзит и кое е отговорното лице за това, и едва тогава следва да се прецени доколко представляваното от мен дружество следва да поеме задълженията за мита и ДДС .

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с така направеното искане за спиране на производството по административно дело № 777/2017 г., считам същото за неоснователно. Считам, че се смесват двете производства, като едното е за нарушение на Закона за митниците, което върви по реда по реда на ЗАНН, а в конкретния случай, предмет на настоящото дело е обжалване на решение на началника на Митница Бургас, на което върви по реда на АПК. Считам, че са налице две различни, отделни производства.

АДВ. Т.: Производствата са различни, но ситуацията пред която сме изправени и мотива ми за това е, че веднъж „Митница Бургас“ санкционира превозвача като отговорно лице и втори път представляваното от мен дружество като отговорно, за един и същ казус.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че решението на митницата е издадено съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013, но свързано с фактическата обстановка във връзка с различна операция, което се осъществява съгласно Конвенцията за общ транзитен режим, която считам, че е специална и считам, че решението е издадено съобразно неговите правила.

СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените с жалбата писмени доказателства, тези представени с административната преписка, както и представения в днешно съдебно заседание АУАН № 30/11.01.2017 г., като допустими и относими към предмета на спора.

Следва да задължи ответника да представи в превод на български език намиращите се по делото доказателства на чужд език и да представи в оригинал обратните разписки, намиращи се на лист 21, 99 и 169 от делото.

Относно искането за спиране на производството по настоящото дело до приключване на производството по установяване на административно нарушение, съдът ще се произнесе в закрито заседание.

С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, съгласно опис на лист 14 от делото, както и АУАН № 30/11.01.2017 г., издаден от Митнически служител на Митница Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА началника на „Митница Бургас“, в 14-дневен срок от днес да представи превод на съдържащите се в административната преписка писмени доказателства на чужд език и оригиналите на обратните разписки, находящи се на лист 21, 99 и 169 от делото.

 

СТРАНИТЕ: На този етап нямаме други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.07.2017 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: