Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер        890                       19 май 2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично заседание на четиринадесети май, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 777 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ „К. Д.- 45“ с ЕИК по Булстат 202516804, със седалище и адрес на управление- гр.Средец, Военни блокове 10, ет.2, представляван от К. Н.Д. против решение № 30/16.03.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 269/2014г. по описа на Районен съд –Средец, с което е потвърдено наказателно постановление № 340/04.12.2014 година на зам. началника на Митница Бургас, с което на ЕТ “К.Д. - 45”, на основание чл. 123, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/ е наложена имуществена санкция в размер на 4000.00 лева и на основание чл. 124, ал. 1 ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението по чл. 123, ал. 6 ЗАДС.

  Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди,  че оспореното решение е неправилно, постановено при допуснати съществени наушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон. Моли съда да го отмени. Не представя доказателства.

Ответникът– заместник - началникът на Митница Бургас, редовно уведомен не се явява, не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Средец, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Средец с решение № 30/16.03.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 269/2014г. по описа на Районен съд –Средец, е потвърдил наказателно постановление № 340/04.12.2014 година на зам. началника на Митница Бургас, с което на ЕТ “К. Д. - 45”, на основание чл. 123, ал. 6 ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 4000.00 лева и на основание чл. 124, ал. 1 ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението по чл. 123, ал. 6 ЗАДС.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорно доказано, че жалбоподателят е осъществил от обективна страна състава на административното нарушение по чл. 123, ал.6 ЗАДС, тъй като на 18.06.2014 в 14.00 часа, държала в стопанисвания от него търговски обект – кафе “Калинка”, находящ се в гр. Средец, област Бургаска, на ул. “Цвятко Радойнов” № 50, зад работния блот /бар/, в дамската си  чанта 13 броя кутии цигари по 20 къса, а именно : 8 броя кутии цигари марка “DON” по 20 къса всяка и 5 броя кутии цигари  марка “Palladium” по 20 къса всяка. Всички кутии били с надпис върху потребителската опаковка “Duty free”.  Обосновал е изводът, че за това нарушение правилно е ангажирана отговорността на търговеца на посоченото в наказателното постановление правно основание, като му е наложена предвидената в закона имуществена санкция. Изложил е мотиви, че установеното нарушение не представлява маловажен случай.

Санкцията е  наложена на ЕТ „К. Д.- 45“ за това, че на 18.03.2014 в 14.00 часа, държала в стопанисвания от нея търговски обект – кафе “Калинка”, находящ се в гр. Средец, област Бургаска, на ул. “Цвятко Радойнов” № 50, зад работния блот /бар/, в дамската си  чанта 13 броя кутии цигари по 20 къса, а именно : 8 броя кутии цигари марка “DON” по 20 къса всяка и 5 броя кутии цигари  марка “Palladium” по 20 къса всяка. Всички кутии били с надпис върху потребителската опаковка “Duty free”. Нарушението е констатирано при извършена проверка на място в търговския обект, за което е съставен констативен протокол от контролните органи и е издаден АУАН № 230/5.06.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че установените в обекта кутии цигари не са били предназначени за продажба, а за лична употреба от жалбоподателката и сина й, поради което именно са държани в нейната дамската  чанта. Излагат се и доводи, че нарушението представлява маловажен случай, като се изтъква малкото количество на цигарите, обстоятелството, че жалбоподателкта е оказала съдействие на контролните органи и че не е санкционирана за други нарушения до този момент.

Така постановено решението е валидно, допустимо и  правилно.

Районнен съд – Средец е изяснил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства по делото. Изложил е мотиви защо намира за неоснователни възраженията на жалбоподателя. С оглед изложеното не са допуснати твърдяните от касатора съществени нарушения на процесуалните правила при постановяване на оспореното решение.

При правилно установена фактическа обстановка, която не се оспорва от касатора, районният съд е приложил правилно закона. Съображенията за това са следните:

Отговорността на ЕТ „К. Д. - 45“ е ангажирана за това, че на 18.03.2014 в 14.00 часа, К. Д. държала в стопанисвания от нея търговски обект – кафе “Калинка”, находящ се в гр. Средец, област Бургаска, на ул. “Цвятко Радойнов” № 50, зад работния блот /бар/, в дамската си  чанта 13 броя кутии цигари по 20 къса, а именно : 8 броя кутии цигари марка “DON” по 20 къса всяка и 5 броя кутии цигари  марка “Palladium” по 20 къса всяка, върху които имало надпис върху потребителската опаковка “Duty free”. Нарушението се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Правилен е изводът на районния съд, че правната квалификация на деянието като нарушение на чл.123, ал.6 ЗАДС съответства изцяло на неговото описание в АУАН и в НП. Релевантен за съставомерността на деянието е фактът, че кутиите цигари с надпис върху тях “Duty free” са установени и са държани в стопанисвания от касатора търговски обект. Независимо, че цигарите са били в дамската чанта на К. Д., не са представени доказателства, че същите са закупени от магазин, лицензиран за безмитна търговия за нейни лични нужди или за нужди на сина й.

За извършването на нарушението на ЕТ „К. Д. - 45“ е наложено съответното предвидена от закона имуществена санкция в размер на 4000.00 лева. Правилно е приложена и разпоредбата на чл.124, ал.1 ЗАДС предвиждаща в случай на нарушение на чл.123, ал.6 ЗАДС да се отнемат в полза на държавата стоките, предмет на нарушението, независимо чия собственост са.

Неоснователно е възражението на касатора, че нарушението представлява маловажен случай на административно нарушение. Разпоредбата на чл.126б ЗАДС съдържа специална уредба относно някои хипотези на маловажните случаи на административни нарушения, в това число такива по чл.123, ал.6 ЗАДС, при които митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания. Съгласно разпоредбата на чл.126б, ал.2 ЗАДС, маловажни случаи по ал. 1 са тези, при които двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 50.00 лева, а разглежданият случай не е сред тях, тъй като акцизът за процесните цигари е 48.69 лева.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХIV – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 30/16.03.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 269/2014г. по описа на Районен съд –Средец.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                       

                                

      2.