ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,20.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 777 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.Р.И.-Д. не се явява, редовно уведомена.

Ответникът по жалбата С. Д. Н. не се явява, редовно уведомена. За нея се явява юрисконсулт Р..

Ответникът по иска- Община Бургас се представлява от юрисконсулт Р..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тони Петрова.

 

Юрисконсулт Р.- Да се даде ход на делото.

Прокурор ПЕТРОВА- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Юрисконсулт Р. – Представям схема на пътните знаци, в изпълнение на Вашето разпореждане от предходното съдебно заседание, за района, в който е наложена процесната ПАМ. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор ПЕТРОВА – Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА схема на пътните знаци.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Р. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, както и да отхвърлите предявения иск към Община Бургас. В настоящото производство се установи, че е налице една от предпоставките на чл.171, т.5, б.б. от ЗДвП, една от хипотезите при която следва да бъде наложена ПАМ, а именно когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. Ясно се вижда от приложения снимков материал по делото, че автомобилът е спрял на кръстовището и по-скоро е спрял в зоната на преминаване на пешеходците, която зона е продължение на тротоара. Видно от приложения снимков материал е заснета и пешеходка, която е нямало възможност да мине по тротоара, тъй като процесния автомобил е спрял на кръстовището и преминаването през самото кръстовище е невъзможно, което е опасно и за нея и за останалите автомобили. Поради това ви моля да постановите решение, с което да потвърдите наложената ПАМ, да отхвърлите жалбата като неоснователна, както и да отхвърлите и предявени иск към общи Бургас.

Прокурор ПЕТРОВА – Считам, че не са налице основания за ангажиране на отговорността на държавата по чл.1 от ЗОДОВ, поради което моля да бъде отхвърлен иска към Община Бургас като недоказан и неоснователен. Искането за отмяна на наложената ПАМ, което също намирам за неоснователно, моля да не бъде уважавано от съда.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: