ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.05.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 776 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.З.Я., редовно призован, не се явява. За него адвокат П., с пълномощно по делото /л.5/.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Я.З.Я. против отказ с рег.№76900-1270/02.08.2018г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас да се издаде ново свидетелство за управление на моторно превозно средство на жалбоподателя.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалвания отказ.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№4455/18.04.2018г. от ответника, в което се сочи, че на 01.03.2018г. е издадено ново СУМПС №283544739 на жалбоподателя, което му е връчено на 13.03.2018г., след като е решен въпросът за отговорността с решение по КАНД №294/2018г. на Административен съд Бургас.

 

АДВОКАТ П.: Действително е издадено ново свидетелство за управление на МПС на доверителя ми, което е получено на 13.03.2018г., както се сочи в писмото, което беше докладвано днес. В същото това писмо е записано, че на 28.08.2017г. Я. е декларирал, че свидетелството е загубено и е попълнил декларация по чл.17, ал. 1 от ПИБЛД и оттогава тече наказанието от шест месеца от право да управлява МПС, което изтича на 28.02.2018г.. Точно на тази датата сме отишли и искали да върнат СУМПС, тъй като е изтекъл срока на лишаване от право да управлява МПС, но това ни беше отказано и това беше основанието за подаване на настоящата жалба. Не знаехме, кога ще излезе решение по делото по което обжалваме наказателното постановление, а след този ден 28.02.2018г. вече се явява незаконно задържане на документа на жалбоподателя, което противоречи на чл.4, ал. 4 от Закона за българските лични документи и това е основанието за подаване на настоящата жалба. Все пак решението излезе в едномесечния срок от първото съдебно заседание, но ако си представим, че беше излязло в по-късен период или началника на „ПП“ КАТ беше обжалвал това решение, отиде 2019г.-2020г., след като мнението на началника на „ПП“ КАТ е, че чак тогава следва да върнат СУМПС. Имам предвид, че тези 13 дена са взети без да има налице ПАМ или някакво съдебно решение за налагане на това административно наказание на жалбоподателя. Ние жалим отказа.

 

Съдът, след като съобрази, че предмет на настоящото производство е изричен отказ с рег.№76900-1270/02.08.2018г. на началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство на жалбоподателя, което свидетелство е издадено на 01.03.2018г. и връчено на 13.03.2018г., тоест още преди образуване на настоящото съдебно производство, намира че към настоящия момент правния интерес на жалбоподателя за оспорване на този отказ е отпаднал. Наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за съществуването на съдебно производство и за неговото наличие, съдът е длъжен да следи служебно във всеки един момент в производството и при липсата му да прекрати същото. Ето защо и на основание чл. 159, т.4 от АПК жалбата на Я.З.Я. следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. В случая, дали е налице незаконно задържане на СУМПС на жалбоподателя или не, не е предмет на настоящото производство, доколкото както беше посочено предмет на това производство е постановения отказ. Налице ли е такова незаконно задържане, следва да бъде установено в нарочно производство различно от настоящото.

Мотивиран от гореизложеното съдът на основание чл. 159, т.4 от АПК, Административен съд Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.З.Я. *** против отказ рег.№76900-1270/02.08.2018г. на началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 776/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание за жалбоподателя, а за ответника от уведомяването му.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

               

 

АДВОКАТ П.: Моля съобщенията и призовките по настоящото дело да бъдат изпращани на моя адрес, а именно гр.Бургас, ул.С.П. Е. №, тъй като моят доверител в момента е в чужбина.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: