О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 866

 

гр. Бургас, 19. 05. 2016г.

 

Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито заседание на деветнадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 776 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава единадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Производството е образувано по искова молба на „ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ БГ“ ООД, действащо чрез управителя Д.Т.Д. срещу Министерството на труда и социалната политика.

С разпореждане от 26.04.2016г. (лист 6 от делото), съдът е дал последна възможност на ищеца в едноседмичен срок от получаване на съобщението, да отстрани конкретни нередовности по исковата молба, а именно: да посочи размера на обезщетението за неимуществените вреди, които претендира от Министерството на труда и социалната политика и за какъв период (от дата до дата).

Съобщенията за даденото указание е получено на 10.05.2016г. от управителя Д.Т.Д., на посочения от него адрес. Връчването на указанието, дадено с разпореждането от 26.04.2016г., е извършено на 10.05.2016г., като съдържанието е възпроизведено в съобщението.

С молба от 17.05.2016г. ищецът, чрез управителя Д.Т.Д., отново е възпроизвел съдържанието на молба от 22.04.2016г. (лист 5 от делото), но не е изпълнил дадените му указания – липсва посочване размера на обезщетението за неимуществените вреди, които претендира от Министерството на труда и социалната политика и за какъв период (от дата до дата).

Едноседмичният срок за изпълнение указанията на съда е изтекъл на 17.05.2016 година.

До постановяване на настоящия съдебен акт, ищецът не е изпълнил указанията на съда и не е отстранил нередовността на исковата си молба, в частта по кумулативно обективно съединения иск за обезщетение на неимуществени вреди, предявен срещу Министерството на труда и социалната политика.

Не е постъпило и искане от ищеца за продължаване на дадения от съда срок.

Неотстраняването нередовността на исковата молба в двукратно предоставения от съда срок (първоначално с разпореждане № 2273/12.04.-2016г. – лист 4 от делото), е пречка за разглеждане на исковата молба по същество, в частта на исковата претенция за обезщетяване на неимуществени вреди, респ. има за правна последица връщането на исковата молба и прекратяване на производството по делото в тази част. За тези правни последици съдът изрично е уведомил ищеца със съобщението за разпореждането от 26.04.2016г.

Така мотивиран съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ВРЪЩА на ищеца „ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ БГ“ ООД, ЕИК 201166144, действащо чрез управителя Д.Т.Д., искова молба, заведена с вх. № 3783/11.04.2016г., по описа на Административен съд Бургас, в частта, с която е предявен кумулативно обективно съединен иск за обезщетение на неимуществени вреди срещу Министерството на труда и социалната политика и

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 776/2016 г. по описа на Административен съд Бургас в тази част.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

След влизане в сила на определението, делото да се докладва за продължаване на съдопроизводствениет действия.

 

СЪДИЯ: