ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,27.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми януари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 776 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.О.С., редовно призован, се явява лично.

Съдът ДОКЛАВА, че по делото е представена молба от адвокат Ш., от която се установява, че жалбоподателят на 22.01.2015г. е оттеглил пълномощията си.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С. – Моля, да отбележите в протокола, че желая адвокат Х., който е пълномощник и на Н. А., да ме представлява в качеството ми на жалбоподател в това съдебно производство.

 

За ответника - началник на СГКК Бургас, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна Н.Ю.А., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Х., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Заинтересованата страна Л.Г.Д., редовно призована се явява лично и с адв. Г. с представено пълномощно.

Заинтересованите страни В.И.М., А.В.И., Й.В.М., Ф.А.А., А.Ю.С. и А.Ю.С., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Явява се вещото лице Д.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 19.01.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Д.С.С., 47г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Х. – В заключението си на стр.1, отговор на въпрос 1, сте казали, че с обжалваната заповед се обединяват двете сгради и тяхната площ отговаря на измерената на място. В тази площ включена ли е площта на пристройката, която сте отбелязали със защриховано?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Тази площ графично е включена и пристройката. Кадастралната карта обединява сграда с идентификатор 57491.506.464.1 и сграда 57491.506.464.2. Всички площи са включени в новата сграда, като това съм посочила в отговора си по т.5.

Преди обжалваната заповед са били отразени две сграда с идентификатор 57491.506.464.1 и сграда с идентификатор 57491.506.464.2, сградата с идентификатор 57491.506.464.1 е с пристройката, включва и пристройката към нея, още преди изменението на кадастрална карта.

С настоящата промяна се обединяват сграда с идентификатор 57491.506.464.1 и сграда с идентификатор 57491.506.464.2, а след като пристройката е включена към сграда с идентификатор 57491.506.464.1, то и тя е включена в сградата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Х. – По отговора на въпрос 2 - сграда с идентификатор 57491.506.464.5.4 се различава на място от отразеното в кадастралната карта. Искам да поясним тази защрихована в червено част пристройката за първи и втори етаж, има ли някакво единство между нея и останалата част отразена в кадастрална карта под сграда с идентификатор 57491.506.464.5.4?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Двете части на самостоятелния обект сграда с идентификатор 57491.506.464.5.4 са функционално свързани.

Вторият етаж на сградата представлява един апартамент, разположен върху старата част на сградата и новата част на сградата. Старата част на сградата е този самостоятелен обект - сграда с идентификатор 57491.506.464.5.4 и е върху старата сграда, а с червеното защриховано е тази част от пристройката, апартаментът на втория етаж. Апартаментите са уголемени, с тази пристройка – пристройката е на три етажа, а старата е на два .

Двете части са функционално свързани – червеното и това, което не е защриховано са две части. Тази част без защрихованото, сграда с идентификатор 57491.506.464.5.4, е описана в нотариалния акт. В нотариалния акт е с № 4 и затова колегата го е нанасял с №4, а на място продължава.  

ВЪПРОС на АДВОКАТ Х. – До защрихованата в червено част достъпа как се осъществява? Преминава ли се през самостоятелен обект № 4?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Да, от стълбището на сградата се влиза в апартамента на втория етаж, № 4 от схемата към заключението, който е отразен и описан и от тази част се преминава в коридор към новоизградената пристройка, защрихована в червено.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Х. – Тази новоизградена пристройка казахте, че е част от апартамента?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. –Две стаи, спалня и дневна, към този големия апартамент.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Х. – Обединени в една сграда, как се осъществява достъпа до тези две самостоятелни жилищни сгради?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Сградите, които са преди процесната заповед, те са едно и две. В тези сгради има изградено по едно стълбище за всяко жилище преди изменението има стълбище, което обслужва етажите на сградата. И в бившата сграда 2 има стълбище, което обслужва тази сграда. Във всяка сграда има стълбища.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Х. – Може ли да посочите, тези две абсолютно отделни кадастрални единици защо трябва да се обединят в една сграда?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Според мен причините са, че между сградите няма два зида, не са на калкан, а има само един зид. Събаряйки едната сграда, ще се събори и другата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Х. – Може ли да кажете ширината на зида?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – От приложените проекти към делото дебелината на зида е 25 см.

 

Съдът предяви на страните плановете на л.41, 43, 44 и 45 от делото.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Колоната е 25/25, и същата колона 25/25 е от тук. ( посочва на л.45). На място не съм го мерила, но търсих логика и реших, че това е логиката.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Х. – По отговора на въпрос 5, на последната страница от заключението ви, където казвате, че самостоятелния обект е нанесен на кадастрална карта 57491.506.464.5.4 отговаря по площ на нотариалния акт. В същия отговор казвате, че в НА е описан целия етаж, а не обхваща стълбището. Виждам противоречие в казаното, а от друга страна казвате, че в кадастрална карта не е включено стълбището?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Има някакво противоречие, изписано е не апартамент, разположен на втори жилищен етаж в нотариалния акт, а е изписано втори жилищен етаж на площ от 63 кв.м, със съответните идеални части, като идеалните чести са стълбището, но стълбището е в сградата, а в кадастрална карта се нанасят самостоятелните обекти без стълбището, то се изключва, защото влиза към общите части. И тук е разминаването, но моята мисъл е, че в нотариалния акт пише „втори жилищен етаж” и там е площ 63 кв.м и площта е със стълбището. Площта на сградата е 63 кв.м.

ВЪПРОС на СЪДА – Казвате, че обект с идент.№ 57491.506.464.5.4 кадастрална карта е 63 кв.м и по нотариален акт също е 63 кв.м?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – В кадастралната карта площта се вписва, преписана е от нотариалния акт и съответства, защото измерих площта на старата сграда по архитектурните проекти и тя е 63 кв.м със стълбището. Преди извършване на преустройството тя е към 63 кв.м и там е описан втори жилищен етаж в документа за собственост. А в кадастрална карта ние нанасяме и записваме същата площ.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Х. – Във връзка с този отговор, да обясни на схемата от заключението – с оглед изясняване на казаното.

 

Съдът предяви схемата (л.118) от заключението на вещото лице на страните.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Х. – Тази площ сте посочили за самостоятелен обект с идент.№ 57491.506.464.5.4 и казвате, че стълбището не е включено и с оглед на отговора ви, площта би трябвало да е по-малко?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Изваждайки обема на стълбището, би следвало да е по-малко от 63 кв.м. Тази площ е взета от нотариалния акт.

АДВОКАТ Х. – Нямам повече въпроси.

ВЪПОС на АДВОКАТ Г. – По отговора на въпрос 2 – чисто терминологично използването на термина „Самостоятелен обект”, какво имате предвид? Самостоятелен обект с №4 представлява целия стар апартамент, който съществува преди построяването на сградата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Да.

ВЪПОС на АДВОКАТ Г. – Различава ли се той на място от отразения в кадастралната карта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Да. На място влизаме в един апартамент, който е по-голям от отразеното в кадастралната карта, заради пристройката.

ВЪПОС на АДВОКАТ Г. – Към момента на изготвяне на кадастралната карта тази част, която е защрихована в червено, узаконена ли е, законна пристройка ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Не съм виждала документи.

ВЪПОС на АДВОКАТ Г. – Това не е законна пристройка, нанесена е сградата в кадастрална карта, още преди изготвянето.

Как на място са свързани пристройката към обект 4 и самия обект. Каква е промяната на обект 4 за да се свърже с останалата част?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – От коридора на обект 4 е избита една врата, избит е един отвор.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Х. – Достъпът до защрихованата в червено част, може ли да се осъществява на място по друг начин, освен чрез преминаване в обект 4 за този етаж?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Не.

АДВОКАТ Г. – Нямам повече въпроси.

АДВОКАТ Х. – Нямам повече въпроси. 

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение в размер, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО, след представяне на справка-декларация.

 

АДВОКАТ Г. – Представям заповед № 62, с която е отменен акта за узаконяване и заявявам, че заповедта не е влязла в сила, пристройката все още не е узаконена.

АДВОКАТ Х. – Представената заповед не е влязла в сила. Постановената отмяна е мотивирана с допуснати пропуски от административния орган в използването на доказателства в административната преписка относно извършването на строежа и по-конкретно непредставяне на декларация за датата на извършване на строителството, която може по съответния начин да бъде представена и преписката може да бъде допълнена като пропуск и не следва да се взима под внимание. Същата заповед е обжалвана и е налице висящо административно производство.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед №ДК-10-ЮИР-62/ 22.12.2014 на началника на РДНСК ЮИР.

 

АДВОКАТ ХАРИЗАОНВ – Нямам искания по доказателствата. Представям договор за правна помощ с платения адвокатски хонорар.

АДВОКАТ Г. – Нямам други доказателствени искания

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Х. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразна, неправилна и необоснована оспорената заповед. Моля, да ни се присъдят разноските по делото и да ми предоставите срок за представяне на писмена защита.

АДВОКАТ Г. – Моля, да оставите в сила обжалваната заповед. Основното възражение срещу нея е, че по кадастрална карта към обекта е приобщена площ, поради което и се иска отмяна на заповедта. Безспорно по делото се установи, че към момента на изготвяне и изменение на кадастрална карта, липсва законна пристройка към сграда с идентификационен номер 57491.506.464.1, поради което и няма как административния орган да приобщи тази пристройка към обект с идент. 57491.506.464.4 и затова правилно органа по кадастъра е отразил обект 57491.506.464.4 съгласно данните по представения документ за собственост. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в срок определен ми от съда

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 12 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: