ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 776 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.О.С., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат В.Ш., надлежно упълномощена, с представено на л.4 пълномощно.

За ответника - началник на СГКК Бургас, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна Н.Ю.А., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Х., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Заинтересованата страна Л.Г.Д., редовно призована не се явява и не се представлява..

Заинтересованите страни В.И.М., А.В.И., Й.В.М., Ф.А.А., А.Ю.С. и А.Ю.С., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Не се явява вещото лице Д.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Х. – С оглед непредставянето на заключението на вещото лице, моля да не се дава ход на делото.

АДВОКАТ Ш. – Да не се дава ход на делото.

 

Непредставянето на заключението по допусната съдебно-техническа експертиза не е пречка за развитието на процеса, поради което и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от вещото лице, с която иска да й бъде удължен срока за представяне на заключението.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от заинтересованата страна Л. Д., с която иска делото да бъде отложено делото и да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключението си.

 

АДВОКАТ Ш. – Няма да соча други доказателства. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

АДВОКАТ Х.- Нямаме доказателствени искания. Поддържаме искането за съдебно-техническа експертиза и в тази връзка не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключението, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението си по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение. В случай, че не бъде изготвено и за следващото съдебно заседание, вещото лице следва да изложи уважителни причини за това, в противен случай съдът ще му наложи глоба.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.01.2015г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: