ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,30.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На тридесети септември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 776 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.О.С., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощно адвокат В.Ш., надлежно упълномощена, с представено на л.4 пълномощно.

За ответника - началник на СГКК Бургас, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна Н.Ю.А., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Х., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Заинтересованата страна Л.Г.Д., редовно призована се явява лично и с адвокат Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Заинтересованите страни В.И.М., А.В.И., Й.В.М., Ф.А.А., А.Ю.С. и А.Ю.С., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № 18-1928/28.02.2014г. на началника СГКК Бургас. Със заповедта са нанесени нови обекти в кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Поморие и са заличени други обекти.

АДВОКАТ Ш. – Поддържам подадената жалба. Моля да приемете представените доказателства, както и тези към допълнителната молба. Оспорвам постановлението за възлагане на недвижим имот, което е представено, същото не е подписано и не е вписано и моля да не го приемате, тъй като то не е вписано и не е противопоставимо. Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ Х. – Твърдим, че самостоятелния обект, който е обект на постановлението за възлагане на съдия-изпълнителя, не е съществувал към момента на издаване на заповедта и на постановлението. Твърдим, че постановлението за възлагане няма необходимите реквизити, не е вписано, респ. не е основание за попълване на кадастралната карта. Само за обект с идентификатор 57491.506.464.5.4 – този обект, който е предмет на постановлението, по отношение на останалите обекти в заповедта.

АДВОКАТ Ш. – Твърдя, че сградите с идентификатори 57491.506.464.1 и 57491.506.464.2 са две самостоятелни сгради, видно от проекта за заснемане и узаконяване. Сградата с идентификатор 57491.506.464.1 съществува. Те са две самостоятелни сгради, построени на калкан.

АДВОКАТ Х. – Присъединявам се към казаното от  адвокат Ш. за двете сгради. Не може две различни сгради да бъдат обединени с един идентификатор. Към настоящия момент те са две сгради и е неправилно обединяването.

АДВОКАТ Ш. – Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ Х. – Представям обявление №Об-244/06.06.2014г. на Община Поморие, от което е видно, че е издаден акт за узаконяване на съществуващ самостоятелен обект, описан в постановлението подробно, част от който е и бившето жилище, предмет на постановлението за възлагане. Жилището е на жалбоподателя. Това е на цяла сграда №1, извършено е пристрояване и надстрояването и предмет на постановяването е сграда с идентификатор 57491.506.464.1.

От името на моята доверителка поддържам доводите и аргументите изложени в жалбата. Вече съобразно становището на ответника ще ангажирам доказателства в насока евентуално използване на познанията на вещото лице, ако е необходимо, макар че по делото са представени писмени документи - проект за заснемане.

АДВОКАТ Г. – Оспорвам изцяло жабата. Съображението ми е изложено в писмен вид, което представям с копия за страните. Искам накратко да изясня:

1.Постановлението за възлагане на недвижим имот, което ни легитимира като заинтересована страна в процеса, е влязло в сила и не е атакувано с правните способи по ГПК от жалбоподателя. Постановлението е от 07.10.2013г. и то е произвело правни действия от влизането му в сила и моята доверителка е придобила собствеността на самостоятелния обект. Вписването на постановлението има оповестителен характер спрямо трети лица, но то не е елемент от фактическия състав на вещно-правния му ефект. Ефектът настъпва с влизането му в сила. За да се впише постановлението имотът следва да има идентификатор във влязлата в сила нова кадастрална карта на гр.Поморие, поради това идентификационния номер на обекта не е вписан в постановлението. По инициатива на доверителката ми е започнало производство по вписване в кадастрална карта. Това производство е по разноски и инициатива на доверителката ми. Едва след получаване на идентификационен код от СГКК, може да се впише имота в Агенцията по вписване. Смисълът на тази процедура (настоящото дело) е забавянето на въвеждане във владение на моята доверителка в имота.

На 06.06.2014г., след въвеждане във владение, е започнало узаконяване на тази незаконна постройка. В тази постройка има част, която се присъединява към нейния обект. Тя, доверителката ми, не е участвала в производството по издаване на акта за узаконяване и поради това е инициирала оспорването му пред РДНСК Бургас, където е открито производство. В тази връзка представям писмо от 01.08.2014г. издаден от началника на РО НСК Бургас. Затова считаме, че самостоятелния обект, който е вписан в постановлението, напълно съответства с обекта нанесен в кадастралната карта по площ и граници, този обект съответства на титула на собственост на С.О.С. преди придобиването на имота от доверителката ми с постановлението.

С.О.С. се легитимира като собственик с нотариален акт №101 от 2005г., който трябва да е приложен в преписката, и правилно геодезистите не са включили в този обект частта от незаконната пристройка.

Нямаме други доказателствени искания. Да се приеме като доказателство писмото на РО НСК.

АДВОКАТ Х. – В допълнение твърдим, че постановлението на съдебния изпълнител е нищожно, поради обстоятелството, че описаното в него като самостоятелен обект не е съществувал към момента на издаване на постановлението.

Във връзка с установяване на обстоятелството кога е изградена пристройката и надстройката и кога е обособена в този вид и е отразена в кадастрална карта жилищна сграда №1, моля да допуснете до разпит двама свидетели, които ще доведем в следващото съдебно заседание. Свидетелите са познати на моята доверителка и на жалбоподателя, които често са посещавали техния дом и са наясно с извършеното строителство, както и с периода на извършеното строителство и цялата хронология на сградата.

АДВОКАТ Г. – Считам искането за неотносимо. Не оспорваме дали има незаконно строителство и кога е точно изградено.

АДВОКАТ Х. – Ще установим, че към момента на издаване на постановлението за възлагане на недвижим имот, такова жилище не е съществувало. След издаване на нотариалният акт от 2005г. жилището е преустроено, пристроено и не съществува в този му вид, в тази конфигурация с различен вход, с различно разположение в стаята, то не съществува така, както е описано в постановлението. Частният съдебен изпълнител го е описал буквално по нотариалния акт, без да се съобрази с действителното положение. В кадастрална карта е била отбелязана къщата в съществуващия към момента вид, който не съответства на действителността.

АДВОКАТ Г. – Считам, че следва да има писмени документи за това, към момента на издаване на постановлението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, съгласно описа, съдържащ се в жалбата, както и представеното в днешното съдебно заседание копие от обявление №Об-244/06.06.2014г. на директора на Дирекция „СУТОСУП” при община Поморие.

ПРИЕМА представеното от заинтересованата страна Л.Д. писмо от началника на РО НСК Бургас от 01.08.2014г.

 

ЗАДЪЛЖАВА Частен съдебен изпълнител Т.Д., с рег.№801, с район на действие Окръжен съд Бургас, в 7-дневен срок от съобщаването да посочи по делото дали и кога е влязло в сила Постановление за възлагане на недвижим имот от 07.10.2013г. издадено от същия съдия-изпълнител по изп.д. №201180104000344/2011г.

 

Съдът, воден от служебното начало, което притежава счита, че по делото е необходимо да се изследва, във връзка с твърденията на страните, съществуването или не на факти, за които се изискват специални знания, поради което намира, че по делото следва да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да бъде изготвена от вещо лице геодезист и с която да се отговори на следните въпроси:

1.Вещото лице да посочи площта на новонанесените със заповедта имоти, отговаря ли на фактическото състояние?

2.Съществуват ли в сградата самостоятелни обекти във вида и с площта съгласно обжалваната заповед?

3.Да посочи фактически съществуващите до този момент две сгради с идентификатори 57491.506.464.1 и 57491.506.464.2 с оглед тяхната конфигурация и функционално значение, позволяват ли да бъдат обединени в една сграда, както е според обжалваната заповед?

4.Със заповедта отразена ли е частта от сградата, която е предмет на невлязъл в сила акт за узаконяване №7/28.05.2014г.?

5.Самостоятелният обект, нанесен на кадастралната карта с обжалваната заповед с идентификационен № 57491.506.464.5.4, по площ и конфигурация отговаря ли на описанията според нотариалния акт и към датата на издаване на заповедта има ли характер на самостоятелен обект?

Воден от горното и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с  чл.144 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на формулираните от съда по-горе в мотивите въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. Д.С., която да се призове след представяне на внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 350лв., вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя и заинтересованата страна Н.Ю.А., като всеки от тях следва да внесе половината от сумата по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на страните, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит.

ДАВА възможност на всички страни, в 7-дневен срок от днес, да формулират и представят по делото свои въпроси към експертизата, които да касаят спорния предмет по делото.

 

Съдът счита, че въпросите, които адвокат Х. иска да изясни със събирането на гласни доказателства, ще бъдат установени чрез назначената по делото експертизата. В този смисъл е и дадената възможност на страните да зададат въпроси към вещото лице.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.11.2014г. от 10.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: