ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 776 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.О.С., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощно адвокат В.Ш., надлежно упълномощена, с представено на л.4 пълномощно.

Ответникът началник на СГКК Бургас, редовно призован, няма представител

Заинтересованата страна Н.Ю.А., редовно призована, не се явява

Заинтересованата страна Л.Г.Д., редовно призована не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Г.,. надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованите страни Ю.С.А., В.И.М. и А.В.И. , редовно призовани, не се явяват.

Заинтересованата страна В.С.М. е призован чрез съпругата си, която е приела призовката на 21.05.2014г. и не е заявила никакви обстоятелства по отношение адресата на призовката. Същевременно, съгласно препис-извлечение от смъртен акт представен по делото се установява, че същата заинтересована страна В.С.М. е починал на 28.09.2012г. Според удостоверение за наследници №223/03.10.2012г. негови наследници са съпругата му Н.Ю.А., която е редовно призована, като заинтересована страна за днешното съдебно заседание, С.О.С., който е жалбоподателя по делото и също е редовно призован и Й.В.М., който не е призован за днешното съдебно заседание, а по силата на наследяването се явява заинтересована страна.

 

АДВОКАТ Ш. – Освен наследника на В.М. следва да се издирят и призоват наследниците на Ю.С.А., който според доверителя ми също е починал и да бъдат конституирани по делото като заинтересовани страни.

Считам, че не следва да се дава ход на делото, тъй като в производството не са конституирани всички заинтересовани лица.

АДВОКАТ Г. – Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

 

Съдът, с оглед нередовното призоваване на Й.В.М., както и предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, според което и друга заинтересована страна – Ю.С.А. също е починал, са налице пречки за редовното водене на процеса, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ход на делото

Да се извърши служебна справка в Национална база данни „Население”, от която да се установи дали Ю.С.А. е починал, ако това е така, да се извърши справка в същата база данни за неговите наследници, за техните адреси.

Да се извърши справка и по отношение на настоящия и постоянен адрес на Й.В.М.. След извършване на посочените справки, делото да се докладва на съда за конституиране на страните.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.09.2014г. от 10.30ч., за която дата и час редовно призованите страните за днешното съдебно заседание са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: