ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 775 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Амфибия - С.Р.“, редовно призован, се представлява от адвокат Б.З. - ВАК, с пълномощно лист 501 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л.-Т.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

        

         По хода на делото:

АДВОКАТ З.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на С.Р. – ЕТ „Амфибия - С.Р.“, адресирана едновременно до Министъра на земеделието и храните и до Административен съд Бургас, чрез ДФЗ – РА, гр. София срещу Решение за налагане на финансова корекция № 02/312/02736/3/01/04/01, издадено от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София. С Решението /л. 10 - л. 14 от делото/ на ЕТ „Амфибия - С.Р.“, с адрес: гр. Варна, п.к. 8237, ж.к. „***, общ. Варна, обл. Варна се определя финансова корекция в размер на 14 387.60 лева. С жалбата се иска отмяна на санкцията, наложена с оспореното решение. Жалбата е подадена на 08.12.2017 год. в ДФЗ, а е препратена в Административен съд Бургас, ведно с материалите по преписката с писмо от 22.03.2018 год.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 3416/23.03.2018г. административна преписка.

 

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 4329/16.04.2018г. писмо от ответника.

 

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 4564/20.04.2018г.молба с приложено платежно за платената държавна такса в размер на 144 лева и приложено адвокатско пълномощно, представени от жалбоподателя.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВОКАТ З.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Оспорвам жалбата. Същата следва да бъде отхвърлена. С наше писмо с изх.№ 01-6500/4108 от 22.03.2018 г. сме представили административната преписка, която молим да се приеме по делото. Молим да приемете и приложеното към настоящата молба такива, които представяме по опис. С оглед доказване на фактическите констатации молим да допуснете и назначите съдебно-икономическа експертиза при така формулираните от нас въпроси и при условия: вещото лице след запознаване с административната преписка, посещение в ДФ“Земеделие“ - централен офис, да отговори на поставените въпроси.

Прилагаме методиката, докладната записка и извлечение от правилника за работа в дирекцията. В случай, че допуснете експертизата, моля срокът за внасяне на депозита за вещото лице да е поне 14-дневен.

 

АДВОКАТ З.: От това, с което успях да се запозная - на голяма част от въпросите може да се отговори с наличната информация по делото и не е необходимо да се използват специални знания за назначаване на експертизата. И освен това - с оглед големия обем информация, моля за срок да се запозна с документацията. Да се приемат доказателствата, считам същите за относими.

 

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с вх.№ 3416/23.03.2018г. административна преписка, както и представените в днешното съдебно заседание доказателства по опис.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателя срок от 3 дни за изразяване на становище по направеното доказателствено искане за допускане на експертиза.

След получаване на становището, съдът ще се произнесе по доказателственото искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза в закрито съдебно заседание.

 

За събирането на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.10.2018 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: