ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

892

 

 23.04.2018 г., гр.Бургас,

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и трети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 775 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е образувано по жалба от С.Р. – ЕТ „Амфибия - С.Р.“, адресирана едновременно до Министъра на земеделието и храните и до Административен съд Бургас, чрез ДФЗ – РА, гр. София срещу Решение за налагане на финансова корекция № 02/312/02736/3/01/04/01, издадено от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр. София. С Решението /л. 10 - л. 14 от делото/ на ЕТ „Амфибия - С.Р.“, с адрес: гр. Варна, п.к. 8237, ***, общ. Варна, обл. Варна се определя финансова корекция в размер на 14 387.60 лева. С жалбата се моли за отмяна на така наложената санкция. Жалбата е подадена на 08.12.2017 год. в ДФЗ, а е препратена в Административен съд Бургас с писмо от 22.03.2018 год.

         С разпореждане на съда от 26.03.2018 год. жалбата е оставена без движение, като е указано, че на осн. чл. 27, ал. 6 от ЗУСЕСИФ следва да се заплати държавна такса в размер на 144 лева /1%/.  Едновременно с това е изискана и административната преписка.

         С писмо вх. № 4529/16.04.2018 год. ДФ „Земеделие“ е уведомил съда, че към настоящия момент, административната преписка по жалбата не е окомплектована.

                С писмо вх. № 4564/20.04.2018 год. от ЕТ „Амфибия - С.Р.“, чрез адв. Б.З. – ВАК, са представени копия на пълномощно и платежно нареждане за внесената държавна такса в размер на 144 лева.

         Съдът, като  прецени  характера  на   жалбата, с която  е сезиран,  намира, че  производството  не  му е  подсъдно  по  следните  правни   съображения:

         Според правилата за подсъдност на чл.133 от АПК компетентен да се про­изнесе по оспорването на административен акт поначало е административни­ят съд, по седалището на териториалната структура на органа, който го е издал, в чийто район се намира постоянният или настоящ адрес или седалището на жал­боподателя. Това е общият принцип, установен в алинея 1, който разпределя де­лата по правилата на местната подсъдност между различните административни съдилища.

Разпоредбата на чл. 133 ал.1 от АПК се прилага при наличието на двете кумулативни предпоставки - административният орган, издал оспорения индивидуален административен акт да има териториална структура в съдебния район на съответния административен съд, която териториална структура да е създадена с нормативен акт, и оспорващия да има също постоянен, настоящ адрес *** същия административен съд.

В случая има съвпадение между териториална структура на органа, издал оспорения административен акт и адреса на жалбоподателя, адресат на акт – гр. Варна.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че местно компетентен да се произнесе по така повдигнатия спор е Административен съд Варна.

В този смисъл Административен съд Бургас не е местно компетентен да разгледа настоящия правен спор, и доколкото на основание чл. 134 ал.2 АПК съ­дът следи и служебно за спазване на местната подсъдност, на основание чл.135 ал.2 от АПК, делото следва да се прекрати, като същото се изпрати на компетент­ния да го разгледа по правилата на местната подсъдност съд – Административен съд Варна.

Предвид горното,  Административен съд Бургас:

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 775/2018 г. по описа на Адми­нистративен съд Бургас, като

 

ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Административен съд Варна.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: