ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 1126      20.05.2015 година, гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесети май две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 775 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпили жалби от А.А.- управител на етажна собственост бул. „Мария Луиза“ № 25, В.Г.- управител на етажна собственост бул. „Мария Луиза“ № 19, З.С.- управител на етажна собственост бул. „Мария Луиза“ № 13 и С.Д.- управител на етажна собственост бул. „Мария Луиза“ № 15, „относно Заповед № 460/27.02.2015 г. за одобряване и изменение на ПУП- ПР за УПИ І в кв. 38 по плана на ж.к. „Възраждане““, издадена от директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас.

С разпореждане № 2213/29.04.2015 г. жалбите са оставени без движение и на жалбоподателите са дадени указания да отстранят в 7-дневен срок допуснати нередовности, както следва: да посочат в какво се състои искането до съда; да конкретизират дали административният акт се оспорва по отношение на неговата целесъобразност или по отношение законосъобразността му; в случай че се оспорва законосъобразността на акта, да посочат ясно в какво се състои неговата незаконосъобразност; да посочат пълните данни на подателите на жалбите- трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв, съгласно разпоредбата на чл. 150, ал.1, т.2 от АПК; да заплатят държавна такса в размер на 10 лева по сметката на Административен съд- Бургас. Съобщенията за тези указания са връчено на жалбоподателите, както следва: на З.С. и на В.Г.- на 04.05.2015 г., а на С.Д. и А.А.- на 05.05.2015 г., видно от приложените по делото разписки за връчване. Срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 12.05.2015 г., присъствен ден, като до настоящия момент те не са отстранени. Ето защо, поради бездействието на жалбоподателите да изпълнят дадените указания, на основание чл. 158, ал.3 от АПК нередовната жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на А.А.- управител на етажна собственост бул. „Мария Луиза“ № 25, В.Г.- управител на етажна собственост бул. „Мария Луиза“ № 19, З.С.- управител на етажна собственост бул. „Мария Луиза“ № 13 и С.Д.- управител на етажна собственост бул. „Мария Луиза“ № 15, „относно Заповед № 460/27.02.2015 г. за одобряване и изменение на ПУП- ПР за УПИ І в кв. 38 по плана на ж.к. „Възраждане““, издадена от директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 775/2015 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: