ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 11.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На единадесети юли                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 775 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Й.И., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат М., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - Кмет на Община Камено, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Явява се вещото лице.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Д.Й.И. *** за издаване на заповед за допускане на частично изменение на ПУП на УПИ VІ кв. 44 гр.Камено.

  В съдебно заседание на 13.05.2014 г. съдът допусна съдебно-техническа експертиза, която е извършена и представена в срок по делото.

Съдът задължи ответника да представи посочена информация, което той стори с писмо вх.№ 5113/03.07.2014 г.

 

АДВ. М.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

 

И.П.Б. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение с 2 броя скици, които поддържам.

Искам да направя две поправки. Допуснала съм технически грешки на стр. 2 в констатациите на четвърти ред, първи абзац и съм записала „преотреждане на засяга” да се чете „не засяга”, а на втория абзац на същата страница пак на четвърти ред съм записала „представлява част от парцел ХІ”. Да се чете „парцел ХІV”.

 

АДВ. М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Б., като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

АДВ. М.: Да се приеме представеното писмо от Община Камено. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното писмо от Община Камено.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Моля да уважите подадената жалба и да отмените обжалвания отказ на кмета на Община Камено, като неправилен и незаконосъобразен.

Моля да ни присъдите разноските по делото - заплатено възнаграждение на вещото лице и заплатена държавна такса. Моля да ни дадете възможност за представяне на писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 9:56 часа.

        

 

         СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: