ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 775 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Й.И., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат М., с представено пълномощно в кориците на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Камено, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.Й.И. *** за издаване на заповед за допускане на частично изменение на ПУП на УПИ VІ кв.44 гр.Камено. Към жалбата е приложено заверено копие от преписката по която е постановен отказа. В жалбата е направено искане за извършване на съдебно-техническа експертиза, с поставени въпроси. След указания на съда да представи посочен акт за общинска собственост или да отговори дали изобщо е издаван такъв. Ответникът е изпратил писмо, че в община Камено не е издаван търсения акт за общинска собственост.АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Да се приемат доказателствата представени от ответника, като заявявам, че ще се ползваме от същите.

Поддържам искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, като имам още едно доказателствено искане, а именно: Моля да задължите ответна община Камено да представи информация дали  спрямо процесния имот е проведена отчуждителна процедура за изграждане на площадно пространство или други мероприятия. Обезщетен ли е наследодателят на жалбоподателя, кога и по какъв начин.  Искането ни е връзка установяването дали е настъпило изобщо вещен ефект. Ние твърдим, че няма такава проведена отчуждителна процедура и не е обезщетяван наследодателя на жалбоподателя

 

С оглед изявлението на пълномощника на  жалбоподателя и  по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както  и изпратената заверено копие от преписката, по която е постановен оспорвания отказ, както и изпратеното от ответника писмо.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите на жалбоподателя поставени в жалбата.

 

Експертизата да се извърши от вещото лице И.Б., след внасяне на депозит в размер на 300лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд- Бургас.

 

ИЗИСКВА от ответника да представи да представи информация дали  спрямо процесния имот е проведена отчуждителна процедура за изграждане на площадно пространство или други мероприятия. Обезщетен ли е наследодателя на жалбоподателя, кога и по какъв начин. 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2014 г.  от 9,20 часа, за която дата и час страните да се считат  редовно уведомени. Да се УВЕДОМИ вещото лице след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.24 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: