О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 954                      Година  04.06.2012                    град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на четвърти юни две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 775 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на И.И.Д. с ЕГН: **********,***, в момента изтърпяващ наказание в затвор в гр.Бургас против Главна дирекция „Изтърпяване на наказанието”- Министерство на правосъдието гр.София, с която се претендира обезщетение в размер на 40 000 лева, за нанесени му нематериални щети-болка, страдания, емоционален срив, инвалидност. В исковата молба се сочи, че е изтърпял ефективно наказание „лишаване от свобода” в размер на 33 месеца в поделение на ГДИН-ОЗ Бургас, ТПО „Житарово”, като в следствие на лошите комунално-битови условия, пренаселеността в килиите и неадекватните медицински услуги се е инфектирал с туберкулозни бактерии, която инфекция е прогресирала в тежко туберкулозно заболяване на белите дробове. Изпратен е на лечение в СБАЛЛС ОББ, ОЗ Ловеч, където лечението е продължило повече от 5 месеца, изписан е в добро състояние и подлежи на пенсиониране със 71 % инвалидност и нетрудоспособност в рамките най-малко на две календарни години.

С разпореждане № 2693/09.05.2012г., исковата молба е оставена без движение, като неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1 и чл.128 от ГПК, като е указано на ищеца, че в  7-дневен срок от уведомяването, следва: 1.Да посочи лицето подписало исковата молба и да представи доказателства за представителната му власт, с оглед на обстоятелството, че исковата молба и съобщенията до лицето са изпратени до адреса му в с.Дражево, община Ямбол, а то се намира в Затвора в гр.Бургас или да потвърди извършените до настоящия момент процесуални действия по подаване на исковата молба и изпълнение на указанията на съда; 2.Да посочи всички обстоятелства на които основава исковата претенция, като конкретизира по време увреждащите действия или бездействия на административни те органи, от които претендира, че са възникнали вредите, както и вида и размера на претендираните вреди от всеки един акт, действие и/или бездействие. В случай, че се претендират вреди от административни актове, следва да се ангажират доказателства, че същите са отменени по административен или съдебен ред; 3.Да посочи доказателствата които иска да бъдат събрани и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях; 4.Да представи писмените доказателства, които е посочил в исковата молба, както и всички писмени доказателства с които разполага; 5.Да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ; 6.Да представи преписи от исковата молба и приложенията към нея, според броя на ответниците. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок на основание чл.129, ал.3 от ГПК, исковата молба, заедно с приложенията към нея ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

Ищеца е уведомен за указанията на съда на 18.05.2012г. и определения срок изтича на 28.05.2012г. - понеделник, работен ден. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по исковата молба не са отстранени, поради което на основание чл.129, ал.3 от ГПК тя  следва да се върне, като нередовна, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.203 ал.2 от АПК, във връзка с чл.1 ал.2 от ЗОДОВ, чл.144 от АПК и чл.129 ал.3 от ГПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

                                                   О П Р Е Д Е Л И               

 

ВРЪЩА исковата молба на И.И.Д. с ЕГН: **********,*** против Главна дирекция „Изтърпяване на наказанието”- Министерство на правосъдието гр.София.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 775 по описа за 2012г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: