РЕШЕНИЕ

 

     1062                          дата   30 май 2018г.              град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 17 май 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 774 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ „Кондов – Н.А.К.“, със седалище и адрес на управление в гр.*** против Решение № 205/16.02.2018г., постановено по НАХД № 5749/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 263532-F287312 от 06.04.2017г., издадено от началник сектор „Оперативни дейности“ – Бургас в ЦУ на НАП, с което, на касатора, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС и за нарушение на чл.41, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът счита постановеното решение за неправилно. Не споделя мотивите на съда обосновали потвърждаване на НП, като възразява, че е нарушена разпоредбата на чл.18 от ЗАНН, тъй като в акта и наказателното постановление според него са описани три нарушения, както и счита, че  вмененото му нарушение е неправилно санкционирано по неприложимата правна норма на чл.185, ал.1 от ЗДДС. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация също не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав счете за основателна.

Касаторът е санкциониран за това, че на 13.12.2016г., при извършена  проверка на стопанисвания от него обект – магазин за месо, находящ в гр.Бургас, Общински пазар „Краснодар“, бл.2, магазин 7, е констатирано, че търговецът не е изпълнил задължението си да отпечата съкратения отчет на фискалната памет за месец юли 2016г. Районният съд е приел за доказан състава на нарушението, преценил е, че правилно деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 41, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ и е подведено под санкционната норма на чл.185, ал.1 от ЗДДС, както и е изложил мотиви, с които е обосновал неприложимост на института на маловажния случай по чл. 28 от ЗАНН, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Решението е неправилно. 

Фактите по делото не са спорни, като е установено, че дружеството не е изпълнило задължението си да отпечата съкратения отчет на фискалната памет за месец юли 2016г. Представена е била разпечатка, която е съдържала изрязване в долната част, показваща деня на отпечатването й, която с основание не е била кредитирана. В конкретния случай, контролните органи са установили нарушение на нормата на чл.41, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, която вменява задължения на лицето по чл.3 в 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година да отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период. Санкцията за неизпълнение на чл.41, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. e регламентирана в чл.185, ал.2, приложима във вр. с чл.185, ал.1 от ЗДДС, която предвижда, че извън случаите по ал.1, на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл.118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лева, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лева, като съгласно изречение второ, когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал.1. С оглед на изложеното, нарушението следва да се санкционира в хипотезата на изречение второ на чл.185, ал.2, което препраща към размерите на санкцията по алинея 1.

С издаденото наказателно постановление отговорността на касатора е ангажирана на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, съгласно която „На лице, което не издаде документ по чл. 118, ал. 1, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.“. Видно е, че нарушението, за което е санкционирано лицето не се изразява в неиздаване на документ, предвиден в чл.118, ал.1 от ЗДДС, а в неизпълнение на задължението си да отпечата съкратения отчет на фискалната памет. В този смисъл, санкционната норма, посочена в наказателното постановление безспорно не съответства на констатираното нарушение, а напротив - същата противоречи на приетата за установена фактическа обстановка. Нормата е приложима само в конструкцията на препращане, докато в настоящия случай тя е приложена от наказващия орган направо като състав на нарушение, без дори да има позоваване на алинея 2, която е всъщност относима за процесното нарушение като състав.

Предвид това, като е приел, че отговорността на касатора е законосъобразно ангажирана на посоченото в наказателното постановление правно основание, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което налага неговата отмяна

На основание изложеното и чл. 221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № № 205/16.02.2018г., постановено по НАХД № 5749/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 263532-F287312 от 06.04.2017г., издадено от началник сектор „Оперативни дейности“ – Бургас в ЦУ на НАП.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: