ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 774 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Г.З., редовно призован, не се явява. За него – адв. Д.А., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

         По хода на делото:

         АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         По делото е постъпила молба-становище от жалбоподателя чрез процесуалния представител, в което е заявено искане за прилагане към настоящото производство на изисканото от съда административно дело № 6809 по описа за 2011 г., второ отделение, ХХХ състав на Административен съд София-град.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, в което е заявено искане за даване ход на делото. Не се възразява срещу доказателственото искане за прилагане към настоящото производство на цитираното по-горе дело на Административен съд София-град. Заявено е искане по същество. Също така е формулирано искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и определяне на срок за представяне на писмени бележки.

 

         АДВ. А.: Поддържам становището си. Поддържам и жалбата. Други доказателствени искания нямам.

Представям и моля да приемете уведомително писмо за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания с изх. № 01-6500/30807 от 08.07.2011 г. и за сведение на съда Решение № 4691/13.08.2012 г. по административно дело № 6809/2011 г. на Административен съд София-град и Определение № 2058/12.02.2013 г. по административно дело № 12806/2012 г. на Върховен административен съд.

По отношение на жалбата, поддържаме същата. Претендираме за нищожност на оспореното уведомително писмо. Видно от същото уведомително писмо се касае за искана субсидия по общо заявление с УИН 12/180709/39340 за кампания 2009 г. По същото заявление, жалбоподателят е получил вече преходното уведомително писмо, което представих в днешно съдебно заседание и го обжалвах в съда. Има влязъл в сила съдебен акт. Относно нищожността, по въпроса има решение на Върховен административен съд № 3300/03.06.2012 г. по административно дело № 6539/2011 г. подобен казус има и постановеното решение на Върховен административен съд по административно дело 6809/11 г.

Заявявам, че първото и второто уведомително писмо са идентични по съдържание, като ответникът не се е съобразил със задължителните указания на съда за отмяна на първото уведомително писмо, поради което първото се явява нищожно.

         С оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка, както и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА за прилагане към настоящото производство административно дело № 6539/2011 г., второ отделение, ХХХ състав, на Административен съд София-град, което след приключване на настоящото производство с постановяване на съдебен акт следва да бъде върнато отново на Административен съд София-град.

         С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. А.: Моля да постановите съдебния си акт, в който да отхвърлите като нищожно уведомителното писмо за извършване оторизация по схемите и мерките за директни плащания. Моля да ми бъде предоставен срок, в който да представя подробни писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок считано от днес по отношение на процесуалния представител на жалбоподателя и в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението по отношение на процесуалния представител на ответника, в който срок същите могат да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: