ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 24.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти юни                 две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 774 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Г.З., редовно призован,  не се явява.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” чрез юрисконсулт Д., в което е заявено, че в случай на липса на процесуални пречки не възразява да бъде даден ход на делото. Заявено е, че оспорва жалбата и няма доказателствени искания, като е заявено и становище по съществото на спора.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила и молба-становище от адв. Д.А., в качеството й на пълномощник на жалбподателя А.З.. В същата е заявено искане делото да бъде отложено за друга дата, поради невъзможността на адв. А. да се яви за днешното съдебно заседание поради налична временна неработоспособност. В подкрепа на така заявеното искане е представен болничен лист.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните и по повод формулираното искане от адв. А. за отлагане на делото, намира същото за неоснователно. Съгласно чл. 139, ал. 1 от АПК, съдът отлага делото ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. В настоящия случай към цитираната по-горе молба от адв. А. е ангажирано доказателство за наличие на препятствие относимо единствено към процесуалния представител на жалбоподателя. В случая липсват доказателства, че самият жалбоподател също  е препятстван да вземе участие в днешно съдебно заседание. От друга страна, в молбата е уточнено, че временната неработоспособност е от дата 22.05.2014 г. – т.е., за периода от въпросната дата до настоящия момент (повече от един месец), за жалбоподателя е съществувала обективна възможност да организира защитата си без да се налага отлагане на настоящото заседание.

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от А.Г.З. против Уведомително писмо за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания с изх. № 01-6500/1163/2014 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

Като доказателствено искане в сезиращата съдът жалба, е поискано единствено изискването и прилагане към настоящото производство на административно дело № 6809/2011 г., Второ отделение, ХХХ състав на Административен съд София – град.

         С нарочно определение, така формулираното доказателствено искане е уважено и цитираното административно дело на Административен съд София-град е приложено към настоящото. Във връзка с горното и предвид приемане и причисляване на цитираното административно дело към настоящото такова, съдът счита, че следва да даде възможност на страните да изразят изрично становище по неговото приемане.

         С оглед на това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението, да заявят становище по прилагане на административно дело № 6809/2011 г., Второ отделение, ХХХ състав на Административен съд София – град към настоящото административно производство.

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните до следващо съдебно заседание да ангажират допълнителни писмени доказателства на заявените от тях твърдения.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.10.2014 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: