О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 961

 

Град Бургас,  30.04.2013г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, на тридесети април през две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 774 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на С.Д.Ч., ЕГН **********,***, подадена чрез процесуален представител, против определение № 1904 от 1.03.2013г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по гр.д. № 1345/2013г. по описа на БРС, с което е оставена без разглеждане жалбата на С.Д.Ч. против заповед от 25.06.2008г. на кмета на община Созопол в частта, с която е утвърдена продажна цена в размер на 39 899 лв. за новообразуван имот № 8 по ПНИ в м.”Митков мост”, земл. с.Черноморец, общ.Созопол, с площ от 532 кв.м., и е прекратено производството по гр.д. № 1345/2013г. по описа на БРС.

Частният жалбоподател изразява несъгласие с постановеното от районния съд определение за прекратяване на съдебното производство, като счита същото за неправилно и незаконосъобразно, и моли за отмяната му от съда и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав на същия съд. Твърди, че с жалбата, сезираща районния съд, е искал прогласяване нищожността на оспорената заповед, което не е обвързано с преклузивен срок.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба по наведените в нея основания, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.230 от АПК и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

Предмет на производството по гр.д. № 1345/2013г. по описа на БРС е обжалваната от С.Д.Ч. заповед № Z-891/25.06.2008г., издадена от кмета на община Созопол, в частта, с която е утвърдена  определената по реда на § 31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, във вр. с § 29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, цена в размер на 39 899 лв. за новообразуван имот № 8 по плана на новообразуваните имоти в местността „Митков мост”, землището на с.Черноморец, община Созопол, с площ от 532 кв.м.

За да прекрати производството по делото и остави без разглеждане сезиращата го жалба като недопустима, районният съд е приел, че тя е просрочена.

Определението на районния съд е неправилно.

Съгласно § 19, ал.1 от ЗИД на АПК, обн. ДВ, бр.39/20.05.2011г., индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, който разглежда жалбата в състав от трима съдии.

Видно от петитума на жалбата, по която е образувано гражданско дело № 1345/2013г. по описа на БРС, искането на жалбоподателя Ч. е за прогласяване нищожността на заповедта на кмета на община Созопол в оспорената част, което може да бъде направено без ограничение във времето, съгласно чл.149, ал.5 от АПК.

С оглед изложеното, неправилно районният съд е приел, че жалбата е подадена след изтичане на преклузивния 14-дневен срок от съобщаването й на адресата и е прекратил производството, поради недопустимост на жалбата. Определението следва да бъде отменено и делото да се върне на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от горното и на основание чл.235, ал.1 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ определение № 1904 от 1.03.2013г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по гр.д. № 1345/2013г. по описа на БРС, с което е оставена без разглеждане жалбата на С.Д.Ч., ЕГН **********, против заповед № Z-891/25.06.2008г., издадена от кмета на община Созопол, в частта, с която е утвърдена  определената по реда на § 31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, във вр. с § 29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, цена в размер на 39 899 лв. за новообразуван имот № 8 по плана на новообразуваните имоти в местността „Митков мост”, землището на с.Черноморец, община Созопол, с площ от 532 кв.м., и е прекратено производството по гр.д. № 1345/2013г. по описа на БРС.

ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд – гр. Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на дадените указания.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          

 

 

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

          2.