РЕШЕНИЕ

 

     1061                              дата 30 май 2018г.                    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,

в публично заседание 17 май 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 773 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Д.К.Д. *** против Решение № 210/19.02.2018г., постановено по НАХД № 5153/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено НП № 682 от 02.10.2017г. на Началника на Митница – Бургас, с което, на основание чл.128, ал.2 от ЗАДС и за нарушение на чл.126а, ал.2 от ЗАДС, на касатора  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000лв., която съдът е намалил до размер от 500лв..

Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано. Касаторът не споделя мотивите на съда обосновали потвърждаване на НП, като излага подробни доводи за допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон при постановяване на въззивното решение.  Счита, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения, тъй като по отношение на датата на извършване на нарушението е налице противоречие между съставения АУАН и издаденото НП, в протокола от извършената проверка са налице зачерквания и несъответствия, а съставеният АУАН не е подписан от актосъставителя. Твърди, че при извършеното от контролния орган претърсване и изземване е допуснато нарушение на материалния закон. Оспорва съставомерността на констатираното деяние, като не споделя приетата за установена фактическа обстановка. Иска се отмяна на съдебното решение и измененото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не се явява и не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба и за оставяне в сила на съдебното решение.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав счете за неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Касаторът е санкциониран за това, че на 22.03.2017г., в гр.Черноморец, е възпрепятствал митническите органи при упражняване на правомощията им, като в НП подробно е описана фактическата обстановка, предшестваща извършване на нарушението. Районният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, по същество е обосновал извод, че е осъществен състав на нарушение, като това се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, които са подробно изложени и обсъдени, поради което е преценил, че правомерно е ангажирана отговорността на санкционираното лице на соченото основание. Наложеното наказание „глоба“ съдът е счел като определено в несъответствие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, с оглед на което е изменил наложената глоба до размер от 500лв.

Решението е правилно и за него не се констатират сочените отменителни основания, които са предмет на обсъждане съгласно нормата на чл.218, ал.1 от АПК.

Възраженията на касатора досежно допуснато съществено нарушение в административнонаказателното производство, поради противоречие между съставения АУАН и издаденото НП по отношение на датата на извършване на нарушението са неоснователни. Както районният съд посочва в решението си, касае се за техническа грешка при изписването на датата на извършване на нарушението, като то е извършено на 22.03.2017г. – в деня на извършване на проверката, вместо погрешно посочената в края на НП дата – 06.04.2017г. За да е налице съществено процесуално нарушение необходимо е то да е от такъв характер, че да е довело до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Случаят не е такъв. Безспорно е, че нарушението е извършено на дата 22.03.2017г., когато се е извършвала проверката от страна на митническите служители, като обстоятелствената част на наказателното постановление, описваща фактите относно нарушението, са толкова подробни, вкл. и с отбелязване на часовете от деня, че не оставят никакво съмнение кога именно е извършено нарушението и  в този смисъл действително следва да се приеме, че се касае за техническа грешка при изписване на датата в един от абзаците в края на наказателното постановление. В другите негови части датата е правилно изписана и в този смисъл следва да се приеме, че е налице твърдяното противоречие, още по-малко то да води до ограничаване правото на защита, за да се приеме за съществено процесуално нарушение.  В тази насока съдът не е обвързан от правните изводи на друг въззивен състав по аналогичен случай, в каквато насока пълномощникът на касатора представи доказателства.

Неоснователно е и възражението, че екземплярът на съставения АУАН връчен на касатора не е бил подписан от актосъставителя, поради което не може да породи правни последици. Действително, представеният пред касационната инстанция екземпляр на АУАН не носи подпис на актосъставителя, но това не може да се приравни на негова липса, респ. невъзможност да породи правни последици, тъй като е безспорно и е видно, че в административната преписка е наличен екземпляр от процесния АУАН подписан от актосъставителя и също връчен на нарушителя – на неговия пълномощник. В този смисъл, налице е надлежно съставен и подписан и връчен на нарушителя АУАН, годен да породи правни последици.

Останалата част от касационните оплаквания са насочени към производството и съхранението на процесната ракия, както и възражения за недължимост на акциз за нея, както и действията по претърсване на жилищния имот, които оплаквания са неотносими към процесното административно нарушение – възпрепятстване на митнически орган да извърши проверка при упражняване на правомощията им. Релевантните факти са свързани не с производството и съхранението на акцизната стока, а с поведението на санкционираното лице при извършването на проверката, като е влязъл във физическо съприкосновение с един от проверяващите служители на Митница Бургас, изблъскал го е, за да достигне до автомобила, с който е напуснал мястото на проверката, въпреки че е бил предупреден, че се извършва митническа проверка, вкл. на превозното средство.

Поради неоснователност на касационните оплаквания постановеното съдебно решение следва да се остави в сила, поради което  и на основание  чл. 221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила  Решение № 210/19.02.2018г., постановено по НАХД № 5153/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: