ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 09.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На девети декември                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 773 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Русмедияком” ООД - редовно уведомен, се представлява от адв. С. с пълномощно по делото.

         Ответникът Главен архитект на Община Несебър - редовно уведомен, не се явява.

         Заинтересованата страна „Ричардс декор” ООД - редовно уведомена, се представлява от адв. З..

         Заинтересованата страна „ТМВС пропъртис” ООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Прил АГ” ООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна А.И.П.  се представлява от адв. К..

         Заинтересованата страна Г. А. П. се представлява от адв. К..

         Заинтересованата страна „Пропертис СДС” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата с уточнението, че делото се гледа за втори път от друг състав на Административен съд Бургас, след постановяване на решение за отмяна на влязло в сила съдебно решение.

 

         Адв. С.: Нямам доказателствени искания освен приобщените при първоначалното разглеждане на делото. Ще се ползваме от същите представени доказателства.

 

         Адв. К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Адв. К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Адв. З.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата. Поддържам депозираното становището за просрочие и недопустимост с нарочна молба от 09.11.2012г.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ определеното възнаграждение, внесено от жалбоподателя, на назначените служебно процесуални представители на заинтересованите страни А.П. и Г.П..

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. С.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да постановите съдебен акт, с който да отмените оспореното удостоверение за въвеждане в експлоатация. Подробни съображения сме изложени както в сезиращата жалба, така и в писмената защита, представена при първоначалното разглеждане на делото, които поддържаме, доколкото пред настоящия съдебен състав не бяха събрани нови доказателства, които да налагат промяна във вече установената фактическа обстановка.

         Моля за присъждане в полза на доверителя ми на направените в настоящото производство деловодни разноски в размер на 1200,00 лв. и представям нарочен списък.

 

         Адв. З.: Уважаеми г-н Съдия,  от името на доверителите ми, моля, производството по делото да бъде прекратено.

         Удостоверението, което се жали, не подлежи на обжалване, тъй като само по себе си същото не ограничава права, нито създава задължения за жалбоподателя, напротив в случай, че жалбата бъде уважена, това ще доведе до невъзможност дружеството да ползва собствеността си, като същото без изключение се отнася и за останалите заинтересовани лица по настоящото дело. Заедно с това, считам, че в този смисъл е и практиката на съдилищата и Върховен административен съд.

 

         Адв. К.: От събраните по делото доказателства се установява, че А.П. не е участвал в административното производство, не е подавал заявление, така че неговите права са били ограничени и с оглед на това моля за решението в тази насока.

 

         Адв. К.: Считам, че оспореният административен акт е незаконосъобразен, като в случая твърдя, че нарушена се явява разпоредбата на чл.177, ал. 1 от ЗУТ, което е самостоятелно основание да бъде отменен и атакувания административния акт, поради което считам, че жалбата е основателна.

 

         РЕПЛИКА НА С.: Във връзка със становището на адв. З. – правният интерес от завеждане на жалбата е обоснован от обстоятелството, че дружеството не е подало заявление за регистриране по реда на чл.177 от ЗУТ. В този случай, съгласно трайната съдебна практика представена в сезиращата ни жалба, се обосновава правния интерес на обжалване, доколкото точно в този случай удостоверението не представлява положителен за нас административен акт. На следващо място, той не е положителен за нас административен акт, тъй като, както съдът ще съобрази, пред Главния архитект на общината е представен договор за присъединяване към ЕВН мрежата и към който договор не се коментира точно процесния строеж – група А, тоест привидно това удостоверение за въвеждане в експлоатация е документ, който би ни послужил, но дефакто той не ни върши никаква работа, тъй като ние в момента нямаме договор с „ЕВН България Електроразпределение” АД. Единствената възможност е да бъде отменено удостоверението за въвеждане в експлоатация и при спазвайки реда на чл.177 от ЗУТ, по искане на възложителите, да се издаде ново удостоверение.

 

         ДУПЛИКА НА АДВ. З.: Във връзка с направената реплика от колегата – дружеството-жалбоподател е имало възможността през изминалите години от издаването на удостоверението за ползване до настоящия момент, без каквито и да е ограничения да има собствена партида за електроснабдяване. Всички къщи в група А без изключение са електрозахранени и реално се ползват от собствениците в последните години.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: