О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 724

 

гр.Бургас , 29.03.2013г.

 

Административен съд  гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети март две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №773 по описа за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от Д.Й.Я. ***, с която се иска прекратяване на производството по дело 4804/2009г. по опис на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Бургас поради изтекла давност.

Съдът, намира жалбата не му е подведомствена.

Съгласно разпоредбата на чл. 225, ал. 1 ДОПК, производството по принудително изпълнение на публичните вземания се прекратява с разпореждане на публичния изпълнител. Той е компетентния да прецени орган, налице ли са предпоставките за това, така както твърди жалбоподателя, а именно налице ли е хипотезата на чл. 225 ал.1 т.7 във вр. с чл. 168 т.3 ДОПК.

Законосъобразността на тази преценка подлежи на проверка по реда на чл. 266-268 ДОПК.

Според чл. 266, ал. 1 ДОПК действията на публичния изпълнител подлежат на обжалване в 7-дневен срок от извършване на действието пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител, който ги е извършил. Разпоредбата на чл. 267 ДОПК, регламентира срока за произнасяне на директора на компетентната териториална дирекция и правомощията, с които същият разполага в хода на производството по административно оспорване.

Според чл. 268 ДОПК на съдебно оспорване подлежи решението на директора на териториалната дирекция в 7-дневен срок от  съобщението за него.

При тази законова регламентация следва да се приеме, че по направеното с жалбата искане, съдът не е компетентен да се произнесе. 

Ето защо и на основание 160 АПК и чл. 130 ал.4 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ИЗПРАЩА  жалбата , подадена от Д.Й.Я. ***, с която се иска прекратяване на производството по дело 4804/2009г. по опис на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Бургас поради изтекла давност, по компетентност на  публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 773/2013 година по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

 

СЪДИЯ:………………………………