Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    827                    от 09.05.2017 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С.Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 772 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Л.И.Р. в качеството си на ЕТ „Люси – Л.Р.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Красно село“, кв. „Борово“, *** против Решение № 87/09.02.2017 г., постановено по НАХД № 2544/2016 г. на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2108/17.08.2016 г. издадено от зам. - директора на ТД на НАП Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 7, ал. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява, представено е писмено становище от адв. С.З. – процесуален представител на Л.Р., в което поддържа жалбата и изразява становище по съществото на спора.

Ответникът по касация – Зам. Директор на ТД на НАП Бургас, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура –Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което иска от съда да потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Несебър е образувано по жалба на Л.И.Р. в качеството си на ЕТ „Люси – Л.Р.“ против Наказателно постановление № 2108/17.08.2016 г. издадено от зам. - директора на ТД на НАП Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 7, ал. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че същото е издадено при спазване на процесуалните норми и правилно приложение на материалния закон, като установеното нарушение е безспорно доказано.

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция намира за неоснователни релевираните касационни оплаквания. В хода на съдебното дирене пред първата инстанция са представени различни писмени доказателства, от които да се установи, че търговецът, чиято юридическа отговорност е ангажирана, притежава два ЕКАФП, като по този начин жалбоподателят се домогва да докаже, че извършената продажба е регистрирана надлежно. Същите доказателства са представени и пред настоящата инстанция –свидетелства за регистрация на две фискални устройства – съответно ФУ DY372006 с индивидуален номер на ФП 36472664, регистрирано на 27.04.2015 г. и ФУ DY292574 с индивидуален номер на ФП 36379974, регистрирано на 07.05.2014 г. Представени са още два договоря за сервиз на всяко от посочените устройства, както и дневни финансови отчети.

Съдът намира така представените доказателства за ирелевантни за изхода на спора. По делото не е спорно колко точно касови апарата притежава жалбоподателя – търговец, а е спорно, че при извършената контролна покупка не е издаден съответен касов бон за продажба на стоката, а това е станало впоследствие от касов апарат, находящ се в съседно помещение. В случая, от показанията на разпитания в хода на съдебното следствие актосъставител – свид. Н.Б. безпротиворечиво се установява, че към момента на извършване на контролната покупка, касов бон не е бил издаден именно поради липсата на монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство. Заявеното в жалбата твърдение, че такъв бон е издаден не кореспондира със събраните по делото доказателства. В показанията си, свидетелката е заявила, че едва след като се е легитимирала като служител на приходната администрация, продавачката е излязла от магазина, отишла е до съседен магазин (стопанисван от същото дружество) и на фискалното устройство на този втори магазин е регистрирала извършената продажба. Съгласно нормата на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18 е указано, че  лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ/ИАСУТД от датата на започване на дейността на обекта. Доказателства, събрани в хода на съдебното следствие пред първоинстанционния районен съд безспорно удостоверяват нарушаване на посочената правна норма. 

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд –Бургас, ХV състав

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87/09.02.2017 г., постановено по НАХД № 2544/2016 г. на Районен съд – Несебър.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   2.