ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 31.05.                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                ХІІ-ти административен състав, на тридесет и първи май                        две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 772 по описа за 2016 година.                 

   

    На именното повикване в 13:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Модстрой“ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., с пълномощно по делото /л.330/.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото /л.331/.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

           Производството е образувано по жалба на „Модстрой“ЕООД против решение № 69/18.03.2016г. на директора на Дирекция „ОДОП“ – гр.Бургас, с което е потвърден ревизионен акт № Р-02000215003108-091-001/17.12.2015г. издаден от главен инспектор по приходите Бургас.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените по делото доказателства. Имам искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза,  с въпроси, формулиране в нарочна писмена молба, която представям днес, ведно с препис за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Да се приеме като доказателство административната преписка. Не се противопоставям да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза по въпроси, формулирани в представената днес молба от представителя на жалбоподателя, като моля за възможност  да се запознаем с въпросите и евентуално да поставим и ние въпроси.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както  и решение №945/19.05.2016г. на Административен съд Бургас по адм.д.№1025/2015г., решение №118/27.04.2015г. на директора на Дирекция „ОДОП“-гр.Бургас,  ревизионен акт № Р-02-1400720-091-01/29.01.2015г., решение №3868/29.03.2017г. по адм.д.№8267/2016г. по описа на Върховен административен съд.

ПРЕДОСТАВЯ  3-дневен срок от днес на юрисконсулт Т.   за запознаване с въпросите формулирани към съдебно-счетоводната експертиза, изразяване на становище по тях и евентуално поставяне на допълнителни въпроси.

По искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, съдът ще се произнесе в закрито заседание, след изтичане на указния срок, респ. след постъпване на становище.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.07.2017 година от 13.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:43часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: