ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.12                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на осемнадесети октомври                          две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 772 по описа за 2016 година.                 

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Модстрой“ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., с пълномощно по делото /л.330/.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото, /л.331/.

 

Явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                         О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита.

 

  Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

   С.В.А.- години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

   ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

    АДВОКАТ Н.: Тъй като делото бе спряно по искане на ответника, до влизане в сила на решението в частта за ДДС, като предходния състав прие, че е налице преюдициален спор, въпросът ми е дали в експертизата установените задължения по ЗДДС имат някаква кореспонденция с настоящото дело.

 

  ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Връзката е дотолкова, доколкото в заключението си съм представила и вариант на задълженията по ЗКПО на жалбоподателя, по отношение на сумите, дадени на С. В. М. и има предложен вариант в заключението, при който ако се приеме, че сумите, за които се твърди, че са възстановени на М., резултатът ще бъде посочения от мен на л. 9 от заключението.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Защо сте приели, че счетоводен стандарт 11 не следва да бъде приложен в настоящия случай, а следва да бъде приложен  счетоводен стандарт 18 при положение, че приходите са от строителство, а не от нещо друго, защо е нужно общия стандарт да се приложи.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приела съм това, защото според мен договорите, които са сключени между „Модстрой” и физическите лица, нямат характер на договори за строителство. Аз мисля, че в заключението съм описала мотивите поради, които излагам тези изводи.

 

 СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

 Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А. на която определя възнаграждение в размер на на 550 лева, от които 400лева платими от внесения на депозит (л.380) и 150лева вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

АДВОКАТ Н.: Нямам възражение по електронните подписи. Не оспорвам изготвянето и връчването и не държим да бъдат приложени доказателства за електронните подписи.  Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо съдия, изложила  съм конкретни доводи относно незаконосъобразността на обжалвания акт в жалбата и считам, че следва в настоящото производство да бъде кредитирана експертизата като правилна и компетентно извършена във варианта, който отчита извършените частични корекции по отношение на С. М. в предходното производство по ЗДДС и следва да бъде съобразена от съда в този вариант. Моля да бъдат присъдени в полза на жалбоподателя съдебно-деловодни разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорваме жалбата и считам, че тя е необоснована. Моля да   потвърдите ревизионния акт  като при постановяване на Вашето решение  имате предвид подробно изложените съображения в решението на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- гр.Бургас, с което е потвърден ревизионния акт. Заключението на вещото лице,  считам че не следва да се приема в частта, в която то е посочило приложим счетоводен стандарт 18. Считаме, че във връзка конкретния случай, а именно че става дума за  строителство и СМР-та извършени от жалбоподателя, чиито характер се доказва от всички доказателства по делото, именно този стандарт 11 следва да намери приложение. Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 1263лева съобразно Наредбата.

 

 СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: