О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1029      08.05.2015 година, гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на осми май две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 772 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 153, ал.7 от ДОПК и е образувано по повод постъпила жалба от „Дан-92“ ЕООД с ЕИК 119590320, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Генерал Драгомиров“ № 3, против мълчалив отказ на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас при ЦУ на НАП да спре изпълнението на Ревизионен акт № Р-02002014000810-091-001/30.03.2015 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП- Бургас.

Жалбоподателят твърди, че на 14.04.2014 г. е депозирал жалба до директора на дирекция „ОДОП“- Бургас против РА № Р-02002014000810-091-001/30.03.2015 г., съдържаща искане за спиране изпълнението на същия. Твърди, че в законоустановения 7-дневен срок решаващият орган не се е произнесъл по искането за спиране на изпълнението, поради което е налице мълчалив отказ. Моли да бъде отменен мълчаливият отказ и да се спре изпълнението на ревизионния акт.

Препис от молбата е връчен на ответната страна, която е представила писмено становище, ведно с преписи от материалите, налични в административната преписка. В становището се сочи, че жалбата срещу ревизионния акт, в която е инкорпорирано искането за спиране на неговото изпълнение, е регистрирана с вх. № 04-Д-Ж-104 от 23.04.2015 г. в регистъра на дирекция „ОДОП“- Бургас. Изложено е, че искането за спиране на изпълнението е разгледано в законоустановения срок и е уважено изцяло от решаващия орган с Решение № 125/30.04.2015 г., приложено в преписката.

При тези данни съдът намира жалбата за процесуално недопустима. Съображенията са следните:

От данните по делото е видно, че жалбата на „Дан-92“ ЕООД против ревизионния акт е депозирана в ТД на НАП- Бургас, офис гр. Сливен на 14.04.2015 г. Същата е изпратена по компетентност в дирекция „ОДОП“- Бургас, където е постъпила едва на 23.04.2015 г. Срокът по чл. 153, ал.6 от ДОПК за произнасяне по искането за спиране на изпълнението е изтекъл на 30.04.2015 г. В този срок решаващият орган се е произнесъл с позитивен за жалбоподателя акт. Следователно, мълчалив отказ по направеното искане не е формиран, а и с постановеното Решение № 125/30.04.2015 г. правата и законните интереси на жалбоподателя са защитени напълно. С оглед на това съдът счита, че за жалбоподателя не е налице правен интерес от водене на настоящото производство. Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. Липсата му обуславя недопустимост на производството, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното, на основание чл. 159, т.5 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Дан-92“ ЕООД с ЕИК 119590320, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Генерал Драгомиров“ № 3, против мълчалив отказ на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас при ЦУ на НАП да спре изпълнението на Ревизионен акт № Р-02002014000810-091-001/30.03.2015 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП- Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 772/2015 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: