ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,18.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осемнадесети септември                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 772 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Л.Д.П. и К.Х.А., редовно уведомени, се явяват лично и с  адв.Й. *** с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, се представлява от адв.Й. с представено пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.В. Й.а Д., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки и изслуша становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Й.: По отношение на изпратената допълнително от Община Царево административна преписка, запознах се с приложените към делото писмени доказателства, като отбелязвам, че доказателствата не са относими към предмета на спора, но ще ги коментирам по същество. В придружителното писмо е отбелязано, че общината изпраща пълната административна преписка. Не възразявам да се приеме като доказателство по делото.

Адв.Й.: В изпълнение на определението на съда от предходно съдебно заседание, представям изисканото писмо на главния архитект на Община Царево до началника на РДНСК № 24-00-167/23.04.2013г., предвид, че на същото се позовахме в предходното съдебно заседание и жалбоподателите поискаха да бъде представено.

Да се приемат представените като доказателство документи, изпратени от Община Царево.

Адв.Й.: Това писмо се намира в преписката, която е изпратена от общината. Поискали сме го да бъде представено в предходното съдебно заседание и след заседанието общината го е изпратила.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от Главния архитект на Община Царево доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание. 

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

Арх.В. Й.А Д. - 57г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала  съм заключение, което поддържам.

 

Адв.Й.: Във връзка с констатациите на стр.2 от заключението, относно показателите дадени във визата Кинт 1.2, този устройстройствен показател съобразен ли е и попада ли в рамките на допустимите стойности по Наредба № 7 за жилищно застрояване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Член 9 от Наредба № 7  за ПНУОВТУЗ предвижда за ниско жилищно застрояване в малки населени места, каквото е с.Лозенец, показателите Кинт 1.2, а в плана, който е разработен доста преди тази Наредба е Кинт 1.1.

При издаването на визата за проектиране главният архитект е допуснал Кинт 1.2, който съответства на одобрения проект.

Този текст предвижда Кинт 1.2. Във визата е допуснат Кинт 1.2, в плана е Кинт 1.1. Планът предвижда Кинт 1.1, но чл.19 от Наредбата предвижда Кинт 1.2 и във визата е посочено Кинт 1.2. Изпълнението е Кинт 1.2. Визата, която се издава е извадка от този ПУП. Проектантите са работили с показатели 1.2.

 

Адв.Й.: В заключението, в частта относно заверените коти в протокола за строителна линия сте посочили, че кота корниз 17.20 отговаря на допустимата височина от 10м. (стр.2 от заключението).

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: 17.20 метра е абсолютната кота, която е измерена спрямо морското равнище до кота корниз. Но сградата е построена върху терен 7.20 над морското равнище и по тази причина десетият метър се брои от 7,20 и там височината 10м се мери от котата на терена до корниз.

Адв.Й.: Заверените в протокола за строителна линия коти съответстват на ПУП и на одобрения проект. В заключението сте цитирали разпоредбата на чл.10, ал.2 от Наредба № 7 относно това, че складовите площи и тавански помещения не се включват в разгънатата застроена площ на сградата. В случая в процесната постройка има ли такива предвидени складови помещения, съответно на това ли се дължи разминаването, за което се говори в площта между квадратурата в обяснителната записка към проекта и площите на отделните нива в проекта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Действително има разминаване между действителната площ по проекта с тази, която е посочена като разгъната застроена площ.

В чл.10 от Наредба № 7 се изяснява какво представлява разгъната застроена площ. В разгъната застроена площ влизат всички площи по етажите на сградата, балкони, тераси, лоджии, с изключение на тавански складови помещения. Те са придадени към жилищата.

Адв.Й.: Има ли изискване жилището да бъде осигурено с такива помещения?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Избените помещения са елемент от жилището. Действително към проекта има проектирани такива складови помещения в таванската част и има едни тераси, които са също проектирани, защото сградата е с терасовиден етаж. След 10-я метър може да се помести тавански етаж с наклон под 45 градуса.

Не мога да кажа че това е разлика. В Агенцията по кадастъра тези складови помещения са регистрирани със съответните си площи. Записала съм в заключението, че сградата е заснета и нанесена в Агенцията по кадастъра, както и самостоятелните обекти в нея. 

Разликата идва от площта на таванското помещение и от терасите които са покрив-тераси. При това положение разгънатата застроена площ, като изключим таванското помещение и терасовидния етаж под 45 градуса, отговаря на Кинт 1.2, посочената площ е 548 кв.м.

Адв.Й.: В крайна сметка това, което е изпълнено на място, изпълнено ли е съобразно одобрения проект? Извършихте ли проверка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проверките, които се правят на место за съответствието на строежа с одобрените проекти, се извършват по два начина. Единият начин е чрез пряко измерване на квадратурата на всеки етаж и механичен сбор от цифрите.

Другият способ е да се разгледат актовете и протоколите, съставени по време на строителството и въз основа на данните от тях да се направи извод. Тъй като в Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в чл.1 е казано, че същите служат като доказателство за съответствието на строежа с одобрения проект.

Аз съм написала как извърших проверката.

Тъй като сградата е много начупена хоризонтално и вертикално, преки измервания не съм правила. Това може да се направи с геодезически инструменти с каквито аз не разполагам. Затова съм използвала втория метод  - чрез сумиране на данните от съставените протоколи и актове.

При това положение строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект.

Адв.Й.: От представените по делото актове и протоколи, съставени по време на строителството, установено ли е съответствие на изпълнението или несъответствие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е протокол за строителна линия, който дава очертанията на сградата. Извършена е проверка. Проверката на кота корниз също в протокола е посочено, че отговаря на одобрените проекти. Аз нямам основание да се съмнявам в това. Колегите са професионалисти и носят отговорност за проверките, които извършват.

Адв.Й.: Кой според Вас е органът, който трябва да издаде такъв документ за въвеждане в експлоатация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съобразно категорията на строежа, органът, който трябва да издаде този документ според мен е общината, тъй като строежът е от пета категория. Строежите от 4, 5 и 6 категория се приемат от общините, т.е. от компетенцията на общината.

 

Адв.Й.: Казахте, че се запознахте подробно с проекта и оттам нататък направихте оглед на място, разгледали сте документация. На стр.1 от заключението „.. при поискване от Община Царево….Кинт 1.1, максимална етажност - 3 етажа.” Колко етажа фактически са изпълнени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сградата е 3-етажна.

Адв.Й.: Видяхте ли, че има стопански етаж, плюс три, плюс таван?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има партерен етаж, има два нормални етажа, и третият етаж, който е тавански над него.

Адв.Й.: Колко броя пълни етажа има сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има три пълни етажа, има тавански етаж над кота корниз и над таванския етаж има едно помещение, което не мога да кажа, че е етаж. Използвана е от проектантите възможността по Наредба № 7, че в пространството от 4,5м височина между кота корниз и кота било могат да се поместят складови помещения. Това помещение от 24 кв.м. се намира  точно в тази зона над таванските помещения и също е посочено като таванско. Действително, ако почнем да броим, ще излезне, че сградата е пет етажна.

Наредбата изрично указва и изисква да се броят пълните етажи, а те са три. Другите се водят тавански и терасовидни.

Адв.Й.: В таванските етажи, апартаменти могат ли да се проектират?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип в таванските помещения може, ако позволява Кинт-а. В случая по проект в таванското помещение има само складови помещения и има едно жилище. Но не е проблем да се проектират апартаменти.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По проект в таванския етаж са проектирани две жилища и са изпълнени две жилища. Този проект го има по делото.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на страните  одобрен инвестиционен проект в част „Мансарда”, находящ се на листи 126 и 127 от делото, от който е видно, че в етажа на кота  плюс 1.47 са разположени складове, сушилни и два апартамента.

 

Адв.Й.: Колко са етажите по проекта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По проект дават три пълни етажа.

Адв.Й.: Уточнихме, че са два апартаментите. Искам да попитам първо за етажността - това нарушава ли предвиденото в УПИ застрояване?

Адв.Й.: Възразявам. Вече е отговорено на този въпрос.

Адв.Й.: Нека да отговори вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вече казах, че сградата е 3-етажна и не противоречи на предвижданията на ПУП за височина на сградата и за етажност.

Адв.Й.: Колко етажа има сградата, искам да чуя изявлението на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сградата е 3-етажна. Има пълни 3 етажа.

Адв.Й.: Бихте ли пояснили етаж по етаж. Само три етажа ли има изпълнени.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няколко пъти казах – сградата има 3 етажа, тавански етаж и складово помещение от 24 кв.м. над таванския етаж.

Адв.Й.: На стр.2 от заключението сте записали, че ..”главният архитект е издал виза ….Посочените отстояния до регулационните линии във визата са правилни и в съответствие с чл.31 от ЗУТкато същите отговарят за височината на сградата”.

Към улицата, съответно какво трябва да е отстоянието от уличната регулация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това отстояние в ПУП не е посочено. Разстоянието между улицата и сградата не е посочено.

Адв.Й.: Какво  трябва да е това разстояние по строителните правила и норми?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Член 31 регламентира отстоянията на строежа към страничната регулационна линия и към дъното.

Адв.Й.: Питам към уличната регулация колко трябва да бъде отстоянието на сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Във визата архитектът е визирал. В момента не мога да отговоря точно, но главният архитект има право да дава тези отстояния към улицата.

Адв.Й.: На стр.3 от заключението, горе „…Съгласно действащия ПУП е одобрен Кинт 1.1, а в издадената виза за проектиране е посочен Кинт 1.2”.

С оглед на това, което казахте, като изпълнение как ще обясните несъответствието, което се получава, имайки предвид издаденото удостоверение от АГКК за РЗП, което дават 804,94 кв.м.

 

Съдът НЕ ДОПУСКА този въпрос към вещото лице.

 

Адв.Й.: Задавам въпроса с оглед етажността. Опитвам се да установя: издаденото от АГКК удостоверение, което се изисква към пълния комплект документация, въз основа на която главният архитект трябва да издаде разрешение за експлоатация, фактически съдържа квадратура от 804,94 кв.м. Т.е. между тази, която е по разрешението за строеж и визата за проектиране и тази, издадена от АГКК има огромно разминаване от 804 до 548 кв.м.

Адв.Й.: Възразявам. Така поставените въпроси не са предмет на настоящия спор. Фактите, които колегата цели да изясни, какво е заснето в Кадастралната карта, не са предмет на настоящия спор. В удостоверението, което се издава по чл.52 от ЗКИР не се цитират площи. Това удостоверение има единствено за цел да удостовери, че строежът е изпълнен и нанесен в Кадастралната карта. Това е фактът, който е от значение при преценка относно регистрация на обекта по чл.157 нанесена ли е сградата. В случая при наличие на отказ да се издаде акт за въвеждане в експлоатация, при окомплектоване на преписката съобразно изискванията, единствените релевантни въпроси, които могат да се изследват е съответства ли този строеж с одобрения проект и влязло в сила разрешение за строеж. Това, дали и как и по какъв начин началника на Службата по кадастъра е нанесъл обекта и с какви параметри, не е предмет на настоящото производство.

 

Адв.Й.: Нашата цел е да докажем, че мотивите на главния архитект, за да не отговорим в хипотезата на мълчалив отказ, е че съществува несъответствие между изискуемите документи като набор от документи, които на него му трябват, за да се произнесе. Ние ще твърдим по същество, че няма хипотеза на мълчалив отказ, защото е изпратено писмо до жалбоподателя, с което е поискано да направи тези допълвания, приложено по делото.

Към вещото лице: Уточнявате, че има разлика от 100 кв.м., не са включени и покрив-терасите. Как определихте покрив-терасите? Кое Ви даде основание да ги определите като покрив-тераси? Как ги определихте като покрив-тераси, като по проект са тераси?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Терасата, която служи на стоящото под нея помещение е покрив-тераса.

Адв.Й.: По проект има два апартамента в подпокривния етаж. Може ли да същества, съгласно изисквания на Наредба № 7 и по ЗУТ, може ли да същества в  помещение сушилня и складово помещение?

В двата апартамента има ли складови помещения?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има.

Адв.Й.: Същите ли са, които са записани в агенцията? Опитвам се да докажа, че няма самостоятелни складови помещение и че има две жилища. Има две жилища в таванското помещение. Нашето твърдение е, че няма самостоятелни складови помещения, а същите са част от двете жилища. Това така ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така е.

Адв.Й.:  В тази връзка държа да уточня само, че фактически по проекта има разминаване от около 100 кв.м. между площта в разрешението за строителство и осъщественото на место РЗП и като се има предвид включително и удостоверението издадено от АГКК. При едно такова разминаване, основание ли е да се извършат съответните проверки, за да се издаде съответно разрешение за ползване?

Адв.Й.: Възразявам. Въпросът е некоректен и неясен.

 

Съдът приема възражението на адв.Й. и НЕ ДОПУСКА този въпрос към вещото лице.

 

Адв.Й.: На същата страница от заключението, т.4 и съответно в началото на стр.3 „…канализацията и действащата КПС (Канална помпена станция) са изградени от Община Царево, действащи са, но не са въведени в експлоатация и не са предадени на ВиК ЕАД за експлоатация”. Работещи ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Включена е канализация изградена от Община Царево. КПС не е въведена в експлоатация, но е работеща.

Адв.Й.: Откъде знаете това, проверихте ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това са данни от главния архитект на Община Царево. На место съм видяла, че всички съседни сгради, тъй като канализацията е гравитачна (под наклон), всички съседни обекти са включени в нея. Във визата за проектиране е посочено, че има изграден канал.

Съседните сгради, които са свързани с тази канализация са въведени в експлоатация. Това ми потвърди главния архитект.

Адв.Й.: Лично съм се уверила, че в съседство има хотел, който функционира и е свързан с тази канализация.

Адв.Й.: В заключението цитирате писмо на Министъра на МРРБ, съгласно което необходимо условие за въвеждане на строежите в експлоатация е въвеждането в експлоатация на външните връзки.

Адв.Й.: Но това не е целият текст.

Адв.Й.: Ако това е залегнало в предварителните договори, за въвеждането в експлоатация достатъчно ли е да бъдат сключени предварителни договори или окончателни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Окончателен договор с експлоатационните дружества се сключва след въвеждане на обекта в експлоатация според закона. За въвеждане е необходимо сключване само на предварителни договори.

Адв.Й.: Т.е. това писмо на Министъра на МРРБ няма никаква стойност.

Представено ли е исканото разрешение от кмета на общината за присъединяване на обекта към общинската инфраструктура? Има ли в преписката такова разрешение?

Адв.Й.: Възразявам. колегата притиска вещото лице. Аз съм представила такова разрешение. Приложено е към жалбата. Има декларация-съгласие за присъединяване, има и договор с общината. Може колегата да направи справка на стр.31 и стр.32 от делото.

Адв.Й.: В отговора по т.6 от заключението, че в общината е представена необходимата екзекутивна документация…”, тази екзекутивна документация трябва ли да има документи за паркоместата? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря.

Адв.Й.: Трябва ли в документите, съответно за издаване на удостоверение за експлоатация да има и осъществено, и реализирано, и доказано със строителен протокол одобрени паркоместа съобразно проекта?

Адв.Й.: Възразявам. Въпросът се задава некоректно.

Първо, екзекутивната документация, самото понятие предполага отразяване само на тези промени, които са настъпили в процеса на строителство. Местата за паркоместа се решават с първоначалния проект.

През 2012г. е входирана екзекутивната документация в Община Царево. Съгласно чл.176 от ЗУТ, ако главният архитект е намирал, че има някакви отклонения, е следвало да направи съответния констативен протокол според закона. Опитваме се да накараме вещото лице да гадае неща, на които главния архитект не е отговорил.

 

Съдът ПРИЕМА възражението на адв.Й..

 

Адв.Й.: Какво озеленяване видяхте като изпълнено в обекта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не видях озеленяване.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Първо, адв.Й. иска да обърка вещото лице. От Община Царево на вещото лице са представени голям куп документи и тя не може да си спомни всички документи, които е видял в общината.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Искам да кажа, че когато посещавах на место обекта, не съм имала задача да проверя дали е изпълнено озеленяване.

Адв.Й.: Как определихте, че е представена необходимата екзекутивна документация?

Да разбирам ли, че този въпрос не е изследван и тогава отговорът Ви, че е  представена екзекутивната документация, как да го разбирам?

 

Съдът ОБРЪЩА внимание на адв.Й. за агресивно държание към вещото лице.

ПРЕДУПРЕЖДАВА адв.Й. да задава формулирани и релевантни въпроси.

 

Адв.Й.: Общината е заявила, че е представена екзекутивната документация.

Адв.Й.: Не сте го изследвали и не сте го видели.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Аз лично съм завел вещото лице на обекта. Адв.Й. я обърква.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Направила съм проверка за сградата.

Адв.Й.: За съответствието на издаденото разрешение за експлоатация на паркоместата направихте ли проверка за паркоместата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Паркоместата не са отделен предмет. В двора не са и били очертани и не е необходимо да бъдат очертани. Те са част от инвестиционния проект. Паркирането се доказва с архитектурен проект и ситуацията към него.

Адв.Й.: Необходимо ли е да бъде налице към момента, в който се изследва пълния екзекутив, за да бъде издадено разрешение за експлоатация?

 

Съдът НЕ ДОПУСКА този въпрос.

 По доказателствата съдът

 

О П РЕ Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 346 лева, платими както следва:

300 лева от внесения депозит;

Разликата от 46 лева, платима от двете страни по равно в 3-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.Й.: Считам делото за изяснено. Събрани са всички необходими доказателства. Общината е заявила, че е изпратила пълната административна преписка. Изслушахме експертизата, която отговори на основния релевантен въпрос - сградата е изпълнена съобразно одобрения проект.

Нямам доказателствени искания.

Представям списък с направените по делото разноски от доверителите ми.

Адв.Й.: Предвид обстоятелството, че съгласно чл.178, ал.3, т.1 от ЗУТ строежът не се въвежда в експлоатация, когато не е реализирана утвърдена вертикална планировка, в случая озеленяване, включително и КПС и разминаването в РЗП и строителното разрешение, както и въпросът за необходимите и изпълнени паркоместа и с оглед изявлението на вещото лице, че не е изследвало тези въпроси, Моля да допуснете допълнителна задача, която да бъде извършена първо от вещо лице геодезист, което да изследва реализираното озеленяване в УПИ-то и съответно допуснато ли е и изпълнено ли е наличието на необходимите паркоместа, като изискуем елемент от вертикалната планировка. И в тази връзка да даде отговор от къде произтича разликата между предвиденото РЗП и Кинт 1.2 и респективно фактически реализираното строителство, предвид, че вещото лице в отговора си по т.7 изрично е отговорило, че не притежава правоспособност за геодезически измервания и не разполага с надлежната апаратура, за да извърши необходимата проверка.

 

Въпрос на съда към адв.Й.:

В производството по издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация или отказ, по какъв начин главният архитект проверява дали са изпълнени всички изисквания?

Адв.Й.: В административното производство, първо като получи пълната екзекутивна документация, след което законът му вменява да извърши проверка на място. В случая, тъй като сме изправени в хипотезата на мълчалив отказ, но ние твърдим, че не е налице такъв, защото той е поискал да му се представи документацията по чл.178 от ЗУТ, във вр. с ал.3, т.1 за озеленяване, за паркоместа, за да се попълни екзекутива главният архитект трябва да има тези доказателства. 

Адв.Й.: Това писмо е представено по делото и в него няма такова искане.

По причини, че в производството по чл.157 главният архитект трябва единствено да проследи дали са съставени всички протоколи и актове съобразно нормативните изисквания и в 7-дневен срок трябва да състави протокол в съответната форма. В случая има представени всички книжа, които удостоверяват това.

Адв.Й.: Както вещото лице каза, че отделните части са едно единно тяло.

Адв.Й.: Изключително неуважително и нагло се държи колегата и моля да го предупредите и да ме остави да говоря Моля да му обърнете внимание.

 

Съдът ОБРЪЩА внимание на адв.Й. да не прекъсва процесуалния представител на жалбоподателите.

 

Адв.Й.: Всичко, което е необходимо по закон да се представи във връзка с преценката за регистриране, защото режимът по чл.157 даже не е разрешителен, всички документи са представени и ги има по делото. Допълнително са представени тези, които са допълнително изискани. Вещото лице отбеляза, че даже са представени в повече отколкото са поискани.

Считам, че доказателственото искане за допълнителна задача към експертизата не е допустимо. Налице са представени всички доказателства.

 

По доказателственото искане на адв.Й. за допускане на извършване на допълнителна експертиза, съдът намира същото за неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на адв.Й. за назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

Адв.Й.: Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на пълномощниците на страните, че нямат други доказателствени искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Й.: Моля да постановите решение, с което да уважите жабата по съображенията изложени в същата и допълнителните такива, които ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок.

Моля да ни се присъдят разноските съгласно представения днес списък.

 

Адв.Й.: Моля да отхвърлите изцяло като неоснователна жалбата.

Първо, защото считаме, че липсва хипотеза на мълчалив отказ именно поради обстоятелството, че съответно не са изпълнени всички изисквания за пълна екзекутивна документация, която съответно е следвало да бъде представена от жалбоподателя, поради което и главният архитект не е извършил произнасяне в определения от закона срок.

Освен това, моля да имате предвид, че именно липсата на пълна екзекутивна документация, дори да приемем, че е налице хипотезата на мълчалив отказ, не би могла да доведе до положителен резултат и в следващото произнасяне на главния архитект.

Подробни съображения във връзка с тези твърдения, а именно липсата на необходимите документи, част от разминаването между издаденото от АГКК удостоверение и исканото разрешение, разминаването на площ и квадратура на Кинт и РЗП, водят до невъзможност без изследване и изясняване на тези въпроси за произнасяне от страна на архитекта.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки. Моля да ни се присъдят разноските по делото.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: