ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,05.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На пети юни                                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 772 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.55 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Л.Д.П. и К.Х.А., редовно уведомени, се явяват лично и с адв.Й. с представено по делото пълномощно за двамата жалбоподатели.

        

За ОТВЕТНИКА Главен архитект на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, се явява адв.Й., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Й.: Считам, че няма пречки да се даде ход на делото.

Адв.Й.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Л.Д.П. и К.Х.А. чрез адв.А. Й. против мълчалив отказ на главния архитект на Община Царево по Заявление вх. № 94-00-197 от 25.01.2013г., допълнено с последващо заявление от 22.02.2013г. за регистриране на строеж Пета категория и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на описаната жилищна сграда.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Й.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат приложените към същата писмени доказателства.

         Представям в днешно съдебно заседание по опис други релевантни към спора доказателства, които моля да приемете.

         След евентуалното становище на колегата, тъй като до този момент не знаем становището на ответната страна, ще ангажираме допълнителни доказателства.

 

         Адв.Й.: Оспорваме жалбата.

         Първо, считам, че липсват основанията и предпоставките за оспорване на мълчалив отказ. Вярно, че органът се произнася в едномесечния законоустановен срок с писмен акт. Но жалбоподателите са били уведомени устно за предприетите действия от главния архитект по повод тяхното искане, не само с цитираното в жалбата писмо от месец февруари 2013г., и в  последствие.

         По същество, считам жалбата за неоснователна и по-конкретно твърдим, че липсват законови предпоставки по смисъла на чл.177 от ЗУТ за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.    Първо, като твърдим, че са налице съществени нарушения в извършеното строителство в съответствие с действащия ПУП и съответно строителните правила и норми по ЗУТ и Наредба № 7.

         Второ, поради липса на въведени в експлоатация външни връзки и по-конкретно КВС необходими за издаване на разрешение за ползване на имота, предвид отвеждане на отходни води и доставка на вода.

         Не оспорваме издадения договор сключен с ВиК гр.Бургас, цитиран в жалбата, но оспорваме възможността към настоящия момент да бъде извършено включване на строежа към ВиК-мрежата, поради обстоятелството, че липсват въведени в експлоатация външни връзки. В подкрепа на твърдението си главният архитект е сезирал Бургаска окръжна прокуратура и като доказателство представям писмо на Окръжна прокуратура-гр.Бургас с изх.№ 2980/13 от 21.05.2013г., от което е видно, че въз основа на сигнала, подаден от главния архитект е образувана  преписка и тече проверка именно във връзка с твърденията,  които изложих относно незаконосъобразността от гледна точка на извършеното строителство, тъй като твърдим, че има отклонения от строителните правила и норми.

         Към настоящия момент това са нашите аргументи. С оглед становището на жалбоподателите, ще направим допълнителни доказателствени искания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Д.П.: Заявявам, че не съм уведомен за извършените от ответника процесуални действия, а именно сезиране на РДНСК –гр.Бургас и Бургаска окръжна прокуратура.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Х.А.: Аз също не съм уведомен за извършените от ответника процесуални действия, а именно сезиране на РДНСК –гр.Бургас и Бургаска окръжна прокуратура.

         Адв.Й.: Относно представеното писмо от Окръжна прокуратура-гр.Бургас, считам, че не е относимо към настоящия спор, доколкото прокуратурата не е органът, който се произнася относно законосъобразността на издадените строителни книжа. Компетентен орган по смисъла на чл.149 и чл.216 от ЗУТ да се произнася относно законосъобразността на книжата е началника на ДНСК и съответно упълномощения началник на РДНСК.

         В случая разрешението за строеж, което е от 2007г., е влязло в сила отдавна и не подлежи на проверка и отмяна.

         По отношение на изразеното становище от процесуалния представител на главния архитект, че било констатирано съществено нарушение в извършеното строителство по постоянно действащия ПУП, моля да изискате от процесуалния представител на ответника да уточни в какво точно се изразява според тях това констатирано отклонение и има ли съставени констативни актове след представяне на документацията по реда на чл.176 от ЗУТ. Тъй като съобразно ал.3 след  получаване на екзекутивната документация, главният архитект следва служебно да извърши проверка и ако установи отклонения, следва да бъде съставен констативен протокол, който да се връчи на заинтересованите лица, в случая моите доверители, които от своя страна да имат възможността да направят възражение и изразят становище. Видно от представените доказателства по делото екзекутивната документация е от преди 2012г. и след нея няма реакция.

         По отношение на изразеното становище, че липсвали надлежно въведени външни връзки, мисля, че колегата визира не външните връзки, които касаят отклонението от общата мрежа до имота, а визира общата техническа структура.

         За въвеждане в експлоатация на обекта по смисъла на чл.177 от ЗУТ законът изисква наред с представянето на окончателния доклад по чл.168, ал.6, изисква единствено представяне на договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Има такива договори, както и платени такси за това присъединяване. Имам предвид не само предврителни и окончателни договори, включително договор с кмета на общината и декларация от кмета на Община Царево с мнение, че имаме възможност да ползваме външни връзки.

 

         За да формулирам задачи към техническата експертиза, която ще моля да допуснете, моля колегата да уточни какво представлява „съществени отклонения от ПУП-а” и да заяви дали има издаден констативен протокол от общината за констатиране на такива промени.

 

         Адв.Й.: Да, мога да направя уточнение. Правилно по чл.176 от ЗУТ главният архитект осъществява контрол. При осъществяване на контролните си функции главният архитект е установил отклонение от строителните правила и норми и несъобразяване на строителството с действащия ПУП. Като в тази връзка липсва компетентност от страна на главния архитект за установяване незаконност на строителство, поради което е сезирал кмета, а същият е сезирал РДНСК. Но и към настоящия момент няма произнасяне. Именно в тази връзка, като се има предвид, че главният архитект, упражнявайки контролните си правомощия по чл.176, ал.3 е установил и незаконосъобразност в издаденото разрешение за строеж от предходния главен архитект, уточнявам - относно параметрите на застрояване и по-конкретно Кинт-РЗП и с оглед бездействието на РДНСК включително и след сезирането им по този въпрос, главният архитект е сезирал Бургаска окръжна прокуратура за упражняване надзора за законност върху издадените строителни книжа и строителни разрешения. В този смисъл аз моля да приемете за сведение настоящото писмо в подкрепа на твърденията, че липсва бездействие от страна на главния архитект, освен това той ги е уведомил устно.

         Констативни протоколи няма съставени, защото сме сезирали компетентния затова орган - РДНСК и няма произнасяне към настоящия момент.

         В тази връзка твърдим, че първо, при застрояването на имота не са спазени изискваните отстояния по действащия ПУП, като построената сграда не е съобразена с действащия ПУП;

         Второ, не са  спазени параметрите на застрояване и по-конкретно Кинт-РЗП, първо по предвижданията по действащия ПУП, второ - в издаденото разрешение за строеж и трето, в самото изпълнение на строителството извършено от жалбоподателите.

         Обръщам внимание, че в ПУП е отразена една площ, в строителното разрешение площта е по-голяма, а те застрояват още по-голямо.

         Освен това твърдим, че липсват и необходимите външни връзки, именно за присъединяване на обекта към изискуемите мощности и ВиК с цел обслужването, което създава предпоставка по чл.177, ал.1 за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация във връзка с ал.3.

         В тази връзка моля да назначите експертиза, която след запознаване със строителните книжа, оглед на място и действащия ПУП в Община Царево,

         Първо, да изясни спазени ли са отстоянията при застрояването на имота по действащия ПУП  и по-конкретно дали е съобразена построената сграда с изискуемите отстояния по действащия ПУП;

         Второ, какъв е предвиденият Кинт на застрояване в процесното УПИ  съгласно действащия ПУП;

         Спазени ли са параметрите на застрояване по-конкретно Кинт-РЗП в извършеното от жалбоподателите строителство; издаденото строително разрешение отговаря ли конкретно на застроителния план.

         Освен това, има ли въведени в експлоатация връзки, по-конкретно КВС и кадастрална карта и каква е необходимостта й за конкретно водоснабдяването и канала на имота.

 

Адв.Й.: Действително с оглед направено оспорване е необходимо назначаване на експертиза, но считам, че част от въпросите не са относими към конкретния предмет.

Първата задача към експертизата  е относима.

По отношение на втората задача считам, че устройственият параметър не е РЗП, а плътност, интензивност на застрояване и считам, че задачата се нуждае от прецизиране.

По отношение на това дали строителното разрешение съответства на строителния план, тази задача е неотносима към спора.

Въпросът въведени ли са в експлоатация външните връзки, също считам неотносим към спора.

Моля от наша страна да допуснете задачи към съдебно-техническата експертиза по въпроси, които считам, че са релевантни именно към този спор, а именно:

         1. Считам, че съдебно-техническата експертиза трябва да установи дали са представени в необходимия обем и съдържание документите пред главния архитект, доказващи предпоставките за въвеждане в експлоатация на строеж от Пета категория;

         2. Налице ли е представена екзекутивна документация в Община Царево; 

         3. Строежът изпълнен ли е съобразно одобрените проекти, включително извършена преработка по реда на чл.154 от ЗУТ и приетата по реда на чл.156 от ЗУТ екзекутивна документация;

 

         Адв.Й.: Мисля, че въпросите по поставените задачи от страна на процесуалния представител на жабоподателите не сме ги оспорили. Не оспорваме, че са представени доказателства за издаване на строителни разрешения. Предвид хипотезата, която е предмет на спора, а той е мълчалив отказ по задълженията на главния архитект за издаване на удостоверение, във връзка с упражняване на контролните му функции, ние твърдим, че в конкретния случай е налице становище, включително и на Надзора на строителния контрол. Т.е., упражнявайки контролните си функции главният архитект е констатирал конкретните нарушения. Ако липсва твърдяната от нас законосъобразност, няма пречки главният архитект да издаде изисканото удостоверение. Ето защо считаме, че задачите, които поставяме са относими от гледна точка на това, че както в жалбата са изброени законовите предпоставки на чл.177, именно по т.1 че строежът се извършва съгласно одобрените проекти, ние твърдим, че е извършено нарушение

         Ето защо поставям задачите, които считам, че улесняват производството, включително да се отсее спорното от безспорното от гледна точка на изискуемите не само документи, но и съдържанието на тази документация и параметри, с цел одобряване и въвеждане в експлоатация на съответната сграда.

         Моля вещото лице, което ще извършва експертизата да бъде архитект. Настояваме експертизата по поставените от нас задачи да бъде извършена от вещо лице архитект.

 

         Адв.Й.: Част от въпросите са архитектурни, но считам, че инженер със съответната специалност също може да извърши експертизата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 14-дневен срок, считано от днес да представи пълната административна преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 14-дневен срок, считано от днес да представи доказателства за твърдението му, че е уведомил РДНСК за отклонение от строителните правила и норми и несъобразяване на строителството с действащия ПУП на процесния обект, които е констатирал.

 ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани в днешно съдебно заседание от жалбоподателите и от ответника, като пълната относимост на същите съдът ще цени с крайния съдебен акт.

Експертизата да се извърши от вещото лице арх.В. Д. след внасяне на депозит в размер на 300 лева, платим от страните, както следва:

150 лева от жалбоподателя и 150 лева от ответника в 7-дневен срок, считано от днес.

Вещото лице арх.Драганова да се уведоми незабавно.

УКАЗВА на вещото лице арх.Д., че при наличие на обективна невъзможност да извърши експертизата, следва да уведоми за това съда не по-късно от 7-дни след уведомяването. В противен случай ще бъде наложена глоба.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2013г. от 13.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: