ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                             дата 02 май 2012 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 02 май 2012 год., 

в следния състав:

 

                                                                                      Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 772 по описа за 2012  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от М.Д. *** против Заповед № 640/02.06.1998г. на кмета на община Бургас, с която, на основание чл.95 от ЗТСУ (отм.) е одобрено попълването на кадастралния план на ЗЗП “Острицата”, с.Банево с нов имот пл.№ 446А, според съответните очертания и надписи на приложената скица.

            Оспорването е депозирано пред кмета на община Бургас, с уточнението, при преценка жалбата да бъде изпратена до съда.

            Жалбоподателката Д. посочва, че е собственик на ПИ № 503.758 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание “Острица 1”, одобрен със Заповед № РД-09-75/28.02.2005г. на областния управител на област Бургас. Оспорваната от нея Заповед № 640/02.06.1998г. на кмета на община Бургас счита за незаконосъобразна, тъй като е посочено погрешно правно основание за промяната на кадастралния план, който според жалбоподателката следва да се извърши на основание чл.32 от ЗТСУ (отм.), а не на посоченото основание  - чл.95 от с.з. Счита, че съставения акт за непълноти и грешки от 28.04.1998г. е неясен, непълен и грешен, а също така и не е спазена процедурата по чл.86, ал.1 от ППЗТСУ, тъй като тя нито е уведомявана, нито е давала съгласие за промяна на кадастралния план, а положения в констативния акт подпис не бил неин. Иска се отмяна на заповедта.

            Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане поради следните мотиви:

            С оспорваната Заповед № 640/02.06.1998г. на кмета на община Бургас е  одобрено попълването на кадастралния план на ЗЗП “Острицата”, с.Банево с нов имот пл.№ 446А, според съответните очертания и надписи на приложената скица. Този имот е собственост на жалбоподателката Д., за който тя се легитимира с представен Нотариален акт № 68/21.-01.1994г. – л.8. Т.е., с процесната заповед е попълнен кадастралния план именно с имота на жалбоподателката № 446А, поради което  за нея това е един изцяло позитивен административен акт и в този смисъл липсва правен интерес от оспорването му.

            Отделно от това, предмет на заповедта е попълване на кадастрален план, приет през 1976г. и който към настоящия момент не е действащ. В този смисъл, жалбата е лишено и от предмет, тъй като се иска отмяна на извършено попълване в кадастрален план, който обективно към настоящия момент не е действащ.

Към настоящия момент е налице план на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-09-75/28.02.2005г. на областния управител на област Бургас и именно този план понастоящем регулира територията, където се намира имотът на жалбоподателката и същият е отразен с № 503.758. Ако жалбоподателката счита, че имотът й е засегнат по някакъв начин, то способът за защита следва да бъде евентуално по реда на оспорването на плана на новообразуваните имоти в съответната му част, а не по реда на оспорване на извършено вписване в кадастрален план, който към настоящия момент не е действащ и обективно липсва.

Поради изложените мотиви и на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Д. *** против Заповед № 640/02.06.1998г. на кмета на община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 772/2012г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                               СЪДИЯ: