ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 21.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и първи април                                 две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  772  по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  14,00 часа се явиха:

 

         ЖалбоподателяБургасцвет 90 Танев” ЕООД – призован по телефона и с призовка връчена на 20.04.2010 г., чрез юк. Ч.,  се представлява от адв. Мосинов и адв. Овагемова-представят пълномощни.

Ответникът Община Бургас -редовно призован, се представлява от юк. Стоян Арнаудов, представя пълномощно.

 

ПО ХОДА НА ИСКАНЕТО за даване ход на искането за спиране на изпълнението на оспорения акт:

 

АДВ. М.: Моля да се считаме за редовно призовани. Не възразяваме да се даде ход на искането ни за спиране на оспорения акт.

 

АДВ. О.: Присъединявам се към казаното от адв. М.

 

ЮК. А.: Община Бургас не възразява да се даде ход на искането за спиране.

 

Предвид изричните волеизявления на процесуалните представители на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на искането за спиране на изпълнението на оспорения акт - заповед № 637/16.03.2010 г. на зам.-кмета на Община Бургас.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА искането за спиране, формулирано от жалбоподателя в производството.

Мотивите изложени от жалбоподателя са свързани с това, че в обекта са ангажирани на работа осем лица, неговото премахване преди разглеждане на спора по същество ще принуди жалбоподателя да прекрати едностранно правоотношенията си с тези работници, което ще ангажира неговата отговорност за изплащане на обезщетение по КТ.

Обектът е на значителна стойност и с шестцифрен оборот за 2009 г.

Към искането не са представени доказателства в подкрепа на твърденията на жалбоподателя.

С разпореждане от 19.04.2010 г. на основание чл. 9, ал. 3 от АПК, съдът е указал на страната, че не представя доказателства в подкрепа на твърденията си. В призовката изпратена до страната указанията на съда не са отразени.

 

АДВ. М.: Поддържаме искането за спиране. Представям и моля да приемете доказателства по опис: тринадесет броя фактури, два  броя касови бележки, две застрахователни полици /всички установяващи стойност на преместваемия обект, разпореден за премахване/, осем броя трудови договори, извлечение от счетоводна справка за обороти на магазин „Кирил и Методий” за 2009 г. и за  месеци януари, февруари и март 2010 г., от която е видно, че оборота е около 30 000 лв., както и служебна бележка за лицата, с място на работа в този търговски обект – магазин за продажба на цветя.

 

ЮК. А.: Моля да ми предоставите срок за запознаване с представените в днешното съдебно заседание доказателства, поради значителния им обем.

 

Съдът намира, че следва да предостави такава възможност на процесуалния представител на ответника, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА разглеждането на искането за спиране.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за  26.04.2010 г. от 13,10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: