О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   1167           25.05.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 771 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на адвокат К.Я., БАК, като пълномощник на И.М.Д. против решение № 244 от 23.02.2018 г., постановено по НАХД № 3737/2017 г. на Районен съд – Бургас.

Съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено по следните съображения:

В съдебно заседание, проведено на 12.04.2018 г., съдът е констатирал, че касационната жалба е нередовна и обездвижил същата. Едновременно с това са дадени указания на касатора в 7-дневен срок от уведомяването да посочи конкретните касационни основания, които да обоснове  ясно и точно. В съобщението до касатора изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок делото ще бъде прекратено. За връчване на съобщението на 16.04.2018 г. е посетена кантората на адвокат К. Я., като същият е отказал да получи съобщението. Посочено е, че след проведени два разговора с него е заявил, че ще получи съобщението от съда, но не се е явил. До настоящия момент все още не се е явил да получи съобщението, както и нередовностите по касационната жалба не са отстранени, поради което същата на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 216 от АПК и чл. 63, ал.1 от ЗАНН, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 216 от АПК във вр. с чл.158, ал. 3 от АПК, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба, подадена от адвокат К.Я., БАК, като пълномощник на И.М.Д. против решение № 244 от 23.02.2018 г., постановено по НАХД № 3737/2017 г. на Районен съд – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 771/2018 г. по опис на Административен съд Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС гр. София с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                          2.