Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 801

 

гр. Бургас, 2 май  2017 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесети април, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

        АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Б.Ч. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 771/2017 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от К.Б.К., против Решение №332/27.02.2017 година, постановено по н.а.х.д. № 6695 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърден електронен фиш серия К1395190, издаден от ОД на МВР – гр. Бургас, с който за нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП на Констанин Б.К., е наложено административно наказание – глоба, в размер на 100 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на електронния фиш. Счита, че материалният закон е приложен неправилно от първоинстанционния съд, тъй като същият не е отчел допуснати в хода на администартивнонаказателното производство съществени нарушения на процесуалните правила, от една страна, а от друга - е приел за безспорна фактическа обстановка в противоречие с доказателствата, събрани в хода на съдебното дирене. Отделно заявява, че съдът не е отчел невъзможността в хода на конкретното административнонаказателно производство като краен акт да бъде издаден електронен фиш, тъй като скоростта е била отчетена с мобилно, а не със стационарно техническо средство.

В съдебно заседание поддържа жалбата по съображенията, изложени в нея и отново акцентира върху липсата, според него, на преместваем знак преди автомобила, който да обозначи, че пътният участък се контролира за скорост с техническо средство. Заявява и че координатите, указани в клип с № 3828 не съответстват на действителното положение, тъй като след справка в интернет е установил, че същите сочат съвсем различно място от това, за което се твърди, че се отнасят.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас счита, че първоинстанционното решение  е обосновано и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Настоящият състав на съда намира възраженията на касатора за неоснователни.

1. Наличието на гласни доказателства относно определен факт само по себе си не може да предпостави извод за недоказаност на този факт, ако за същия са налице и други непротиворечиви доказателства. В случая наличието на преместваем пътен знак Е-24 на процесното място, посочено в наказателното постановление, е доказано както с клип № 3828, така и със съставен и подписан протокол Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба№ 8121з-532/12.05.2015 г., за използване на автоматизирано техническо средство или система. В този протокол изрично е посочено, че дигитална снимка № 3828 удостоверява наличието на поставен пътен знак Е-24 и същата е неразделна част от посочения официален документ. Последният се ползва с материална доказателствена сила, а събраните в хода на съдебното дирене гласни доказателства чрез разпит на един свидетел, сочен от нарушителя, не могат да опровергаят фактите, удостоверени с този документ.

По горните съображения  съдът счита и че удостовереното с посочения протокол не може да бъде опровергано с позоваване на Google карти, направено от касатора.

2. Неоснователно е възражението, според което електронния фиш може да се издава само в случаите когато нарушението е установено от стационарно позиционирано техническо средство. Граматическото тълкуване на нормата на чл. 189, ал.4, предл.едно от ЗДвП изисква електронния фиш да се издава в отсъствието на контролен орган и нарушител, а не в тяхно отсъствие да се установява нарушението посредством автоматизирано техническо средство. Установяването се извършва от техническото средство, като по това време без никакво съмнение нарушителят е на същото място, където се намира и техническото средство, независимо дали то е стационарно или мобилно. За разлика от общите разпоредби в ЗАНН, които изискват съставянето на АУАН да се извършва в присъствието на нарушителя, специалната разпоредба на чл. 189, ал.4, предл.едно от ЗДвП, регламентира, че електронния фиш се издава в отсъствие на контролен орган и в отсъствие на нарушителя, т.е. от техническото средство - §6, т.63 от ДР на ЗДвП.

3. Действително преместваемият знак Е-24 не е бил поставен така, както изисква разпоредбата на чл. 133а, ал. 6 от Наредба № 18/23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, т. е. не е бил поставен на преносима стойка, а е бил монтиран на съществуващ на място метален пилон. Нарушението обаче в случая, съдът приема, че не е от категорията на съществените до степен да обоснове извод за незаконосъобразност на издадения електронен фиш. Това е така, защото дори да беше изпълнено изискването на посочената норма, не би се стигнало до съществено различен извод относно установените факти. Тук съдът отбелязва, че при преценка дали нарушението е от категорията на съществените или не, следва да бъде отчетена и целта на законодателя при въвеждане на определени изисквания по отношение мястото и начина на сигнализиране на измерването на скоростта с мобилно техническо средство. При анализ на разпоредбите на посочената наредба и тези на наредба № 8121з-532/12.05.2015 г. на МВР може да бъде направен извод, че единственият целен от законодателя резултат е, да бъде гарантирано правото на водачите да знаят в кой участък, в кой конкретен момент се извършва проверка за скорост тогава, когато не се използва стационарно техническо средство. В този смисъл сигнализацията следва да бъде такава, че да може да бъде определено мястото, на което същата е поставена, а и същата да бъде видима за участниците в движението, т.е. да не съществуват никакви пречки за водачите визуално да я възприемат. В случая съдът намира тази цел за реализирана. От представения по делото клип № 3828 и съдържащата се в него информация, безспорно може да бъде извършена проверка за спазване на отстоянията, на които е поставена сигнализацията, както и да бъде установена възможността за визуално възприемане на същата. Настоящият състав на съда намира за ненужно да повтаря отново аргументите, изложени в оспореното съдебно решение, като подчертава, че напълно ги споделя.

Първоинстанционният съд е събрал всички възможни и относими към спора доказателства и въз основа на тях е формирал законосъобразен извод за липса на съществени нарушения на процесуалните правила и за правилно приложение на материалния закон при издаване на електронния фиш.

Поради това и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №332/27.02.2017 година, постановено по н.а.х.д. № 6695 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: