Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 916

 

гр. Бургас, 16 май  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и осми април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       ЧЛЕНОВЕ: Г. РАДИКОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Д. и с участието на прокурора АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, изслуша докладваното от съдия Г. РАДИКОВА КНАХД № 771/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Областна дирекция по безопасност на храните Бургас, представлявана от процесуален представител юрисконсулт Зорница Николова, против решение № 39/02.03.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 40 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Царево. С решението е отменено наказателно постановление № КХ-086/05.11.2015 г., издадено от директора на ОДБХ Бургас, с което на Р.С.Р. за нарушение на чл. 23, ал. 1 от Закон за храните е наложено административно наказание – глоба, в размер на 500 лева на основание чл. 45 от същия закон.

Според касатора първоинстанционният съд неправилно е приложил материалният закон, като е намерил допуснати при издаване на наказателното постановление съществени нарушения на процесуалните правила, каквито не са налице. Затова иска отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

     В съдебно заседание не се явява, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба намира, че решението на първоинстанционния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

     Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че решението на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно и споделя становището на касатора по същество на спора.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК от страна, с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

С отмененото от съда наказателно постановление, Р.С.Р. е бил санкциониран за това, че на 21.07.2015 г. в обект – „Класически ресторант“, намиращ се в гр. Приморско, като готвач в търговския обект изпълнява задълженията си в обекта без да е преминал през задължителните медицински прегледи и изследвания съгласно законовите изисквания. При тези факти е преценено нарушение на разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от ЗХ и е приложена санкционната норма на чл. 45 от същия закона. Първоинстанционният съд е намерил, че при издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от Закона за храните е бланкетна и препраща към правилата за провеждане на медицински прегледи, регламентирани в Наредба № 15 от 27.06.2006 г. Посочил е, че наказващият орган е следвало да укаже конкретната правна норма, която съдържа правилото, че лицата, работещи в заведение, където се извършва търговия с храни, следва да извършват периодични медицински прегледи веднъж годишно. Като не е сторил това е нарушил правото на защита на санкционираното лице.

Настоящият състав на съда намира, че материалния закон първоинстанционният съд е приложил правилно, като уточнява, че неизпълнението на задължението на наказващия орган се свежда не толкова до непосочване на правната норма, колкото до липса на посочване на обективен елемент от състава на нарушението. По начина, по който фактите са изложени в наказателното постановление, наказаното лице не може да разбере дали е санкционирано за това, че не е извършило първоначален медицински преглед или периодичен такъв, каквито задължения му вменяват правилата на цитирания по-горе подзаконов нормативен акт.

В наказателното постановление освен за вида на медицинския преглед, който е следвало да бъде извършен, липсва констатация и за сроковете, което това задължение е подлежало на изпълнение.

По изложените съображения съдът намира, че оспореното решение не страда от пороци, които да обосноват отмяната му и затова следва да бъде оставено в сила.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 39/02.03.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 40 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                               ЧЛЕНОВЕ: