ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 771 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 12.05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.П.К. се явява лично и с адвокат В..

Ответникът - П.Д.Д. ***, се явява лично

За Окръжна прокуратура Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат В.- Да се даде ход на делото.

Ответник Д.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо от ОД МВР, Районно управление Несебър, с приложени към него преписи от документи, а именно, докладна записка №304р-7515/2015г., 304р-7510/2015г., 304р-7465/2015г., декларация, копие от заповед за задържане, разписка и протокол за обиск на лице от 27.04.2015г.

 

Адвокат В. – Няма да сочим други доказателства. Запознат съм с представените доказателства и моля да се приемат.

Ответник Д. – Представям писмено становище, в което съм изложил доводите си за неоснователност на жалбата. Като доказателства представям заверено копие от докладна записка от Антон Михайлов Калчев и сведение от И.П.К. и писмено удостоверение от началник сектор „Човешки ресурси” при ОД МВР, последното в оригинал. Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ предостави на пълномощника на жалбоподателя представените от ответната страна писмени доказателства за запознаване и становище.

 

Адвокат В. – Не възразявам да бъдат приети представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмо изх.№ 304р-7520/28.04.2015г. документи, както следва: докладна записка №304р-7515/2015г., 304р-7510/2015г., 304р-7465/2015г., декларация, копие от заповед за задържане, разписка и протокол за обиск на лице от 27.04.2015г., както и днес представените заверено копие от докладна записка от А. М. К. и сведение от И.П.К. и писмено удостоверение от началник сектор „Човешки ресурси” при ОД МВР.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат В. – Моля съдът да уважи жалбата и да отмени заповедта за задържане на моя подзащитен като незаконосъобразна от формална и материална гледна точка. Формално заповедта не съдържа никакви мотиви, с изключение на цитиран член от НК. От материална гледна точка, съгласно ЗМВР лице се задържа когато има достатъчно основание, че е извършено престъпление и задържането му е необходимо с цел изясняване на фактическата обстановка около престъплението. Моя подзащитен е задържан на въпросната дата в ранния следобед, в същия ден не е участвал в действия по разследване, на следващия ден е разпитан в качеството на свидетел и непосредствено след края на разпита е освободен. До момента не е привлечен в качеството на обвиняем в досъдебното производство, по което е задържан. Моля на тези основания жалбата да бъде уважена, както и да ми бъдат присъдени разноски по делото в размер на 310 лв.

Ответник Д. - Заповедта за задържане е законосъобразна, с оглед на което моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без уважение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: