ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и първи април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 771 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Т.К., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 ГПК допълнително заключение на съдебно-счетоводната експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се изслуша допълнителното заключение на вещото лице А..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на допълнителното заключение на вещото лице С.В.А., която е със снета самоличност от предходно съдебно заседание и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Аз нямам въпроси към вещото лице. Моля да бъде прието заключението, като ще го коментирам по съществото на спора. Така изготвената експертиза е във връзка с изчисляване на дължимия данък по фактури, които лицето Г.К. признава, че не е осчетоводила в счетоводството си. В същото време обжалва ревизионния акт изцяло, т. е. ако съдът приеме, че ревизионният акт не се обжалва в тази част, то би следвало да възприеме това заключение на вещото лице и да ги изключи от сумата на ревизионния акт, но това е по преценка на съда.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме допълнителното заключение на съдебно-счетоводната експертиза и да определи възнаграждение на вещото лице в размер на 150 лева, платими от внесения депозит съгласно справката-декларация, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнителното заключение на съдебно-счетоводната експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на  150 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене и ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения за това са изложени в ревизионния акт, ревизионния доклад и решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, като по отношение на приетите основно и допълнително заключения моля съдът да възприеме варианта, в който данъчната основа е определена за извършените продажби, които лицето е осъществило през ревизираните периоди, а не само върху надценката, каквито са неговите възражения и твърдения в жалбата. В тази посока е и съдебната практика и действащият ЗДДС, където в чл. 26 е посочено как се определя данъчната основа за целите на ДДС, а именно тя е извършените продажби от лицето за съответния данъчен период. С твърденията си лицето желае един вид да му бъде признато правото на данъчен кредит по неосчетоводени от него фактури, а в конкретния случай това е недопустимо.

Моля за юрисконсултско възнаграждение в размер на 3477 лева.

Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ дава на страните 10-дневен срок за писмени бележки и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: