ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети януари                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 771 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Т.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП”, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с § 2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА постъпила днес молбата от жалбоподателя, с която заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото, няма въпроси към вещото лице и има поставени два допълнителни въпроса към експертизата.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 12.01.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

С.В.А., неосъждан, без родство със страните, води дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й. – На въпрос №8 – „каква е надценката, която ревизиращия орган е използвал за да определи данъчната основа по ДДС..”, считам, че обаче по-надолу в отговора, където казвате „дължимия ДДС по периоди е както следва:”, и въпросът ми е защо определяте ДДС само върху надценката, не виждам да имате такава задача.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Изчислила съм ДДС само въз основа на надценката.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Къде се намират всички процесни фактури освен при издателите им, при жалбоподателя има ли? 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Не съм го изследвала този въпрос. При отговора си съобразих само приложенията, където бяха описани тези фактури и те признаха за тях, но дали тези фактури са налични, не съм изследвала.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато се е извършвала проверката, открити ли са фактурите?

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Не са открити. Признати са от жалбоподателя още в ревизионното производство, или след издаването на ревизионния доклад, не мога да кажа точно, но тъй като няма оттегляне на жалбата за тези фактури те са изследвани. Екземплярът от фактурите не е намерен при жалбоподателя. Не мога да отговоря дали е проверявано на място от ревизиращите, изискани са доказателства, но не са представени.

ВЪПРОС на СЪДА – Може ли да се опише принципно какъв е механизма на доставянето на тези стоки. Всеки доставчик как разбира какво ще се закупи като стока, ако я вземе или не я вземе тази стока, как става проследяването и отчитането?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Всички доставчици са дистрибутори на лекарства и всички обясниха едно и също като начин на доставяне на лекарствата в съответната аптека. Всеки от тези дистрибутори има складове на едро. При заявка, която в повечето случаи става или по е-mail или по телефон, стоката, на базата на тази заявка, се приготвя в склада и се предава на дистрибутора, който ще осъществи с един курс на транспортното средство, ще осъществи разнос по целия маршрут, по всички аптеки по маршрута например от Варна до Бургас, ако фирмата няма склад в Бургас.

ВЪПРОС на СЪДА – Заявките, които се пращат по е-mail, документират ли се някъде и какво става със стоката, която не е приета от получателя?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Нищо не се документира. Вероятно куриера си ги връща в склада, изкарал е нещо от склада и ако не е получено, го връща.

ВЪПРОС на СЪДА – Кога издават фактурите, би трябвало да се записва в склада или си записват на друго място?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Не става на място издаването на фактура. Става от централата. Някои доставчици казват, че на седмица, други на 10 дни, издават фактури. Например, като се съберат доставките за определен период от време, например седмица или месец и се издава обща фактура за всички тези доставки.

ВЪПРОС на СЪДА – Кога става плащането?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – За плащането някои казаха, че някои от куриерите им са снабдени от „Покен шоп” и на място се плащат лекарствата, други плащания стават при носенето на издадената фактура от куриера в аптеката и се заплаща на място. Повечето обясниха, че плащането е при получаването на фактурата в аптеката.

В „Софарма Трейдинг”АД има програма за проследяване на стоките. Казват, че софтуера е устроен така, че всички аптеки, които са клиенти на фирмата, за всяка от аптеките има отворена партида за всеки месец. Лекарствата, които се натрупват, се описват по партидата на клиента. В момента на фактуриране и плащане, партидата се занулява. Когато ходих на проверка установих, че след пускането на фактурата информацията се изчиства. Водят си вътрешна отчетност.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Знам, че има складови програми. Имат складови програми и по този начин те сами си отчитат нещата, които продават. Това е описано и в ревизионния доклад.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Всички плащания са закрити. Само в „Хигия”ЕАД имат едно плащане, което не е извършено.

Надценката е получена като са взети действително отчетените приходи, отнесени към документираната надценка. Няма проблем да се прави това.

Освен от документираното, няма какво да се посочи, на л.3 от заключението съм посочила. Това е отчетния приход и отчетната стойност на стоките. Никой няма да отчете приход без отчетна стойност, иначе ще трябва да плати данък без да ползва кредит и няма интерес да се прави това.

Трябва да има аналитична отчетност, а не да се отчита по стойност. В обектите, където има много голямо количество асортимент, трябва да има такава аналитична отчетност, дори и за вътрешен контрол.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит,.

Да се издаде РКО, след представяне на справка-декларация.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Нямам искания по доказателствата. Относно допълнителните въпроси поставени в молбата на жалбоподателя, моля да бъде изчислено ДДС и като алтернативен вариант, както органа го е определил, а не само върху надценката.

Органът по приходите е начислил върху цялата сума, а тяхното възражение е да бъде начислено ДДС само върху надценката и така е направено от вещото лице като изчисление, срещу което аз възразявам.

 

По искането за допускане на допълнителни въпроси към вещото лице направено от жалбоподателя с нарочна молба, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по формулираните два въпроса от жалбоподателя в нарочна молба депозирана днес по делото, като изчисли ДДС в два варианта – първи вариант - ДДС върху надценката по фактурите, които жалбоподателя признава и втория вариант е ДДС върху стойността на извършените от лицето продажби .

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допълнителната съдебно-икономическа експертиза в размер на 150 лв. вносими в 7-дневен срок от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице С.А.. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.04.2015г. от 11.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице призовано от днес.

        

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: