ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,17.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На седемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 771 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Т.К., редовно призована, не се явява, не се представлява.

За ответника директор на дирекция „ОДОП”, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № 021301826/13.12.2013г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден изцяло с решение № 84/17.03.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба вх. № 3200/24.04.2014г., с която жалбоподателката иска да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза и е формулирала два въпроса към експертизата.

 

Съдът предостави копие от молбата на пълномощника на ответника, който се запозна с нея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете административната преписка. При запознаване с преписката установих, че е изпратена с опис от ревизиращия екип, като съм направил опис на допълнително събраните от нас доказателства и ако съда прецени, моля да го приеме

Не възразявам по искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза. Няма да соча други доказателства на този етап.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка съгласно опис представен в днешното съдебно заседание, както и съгласно описи намиращи се на л.107 – 112 (папка 1); л.186 - л.189 (папка 2 ); л. 441 – 443 (папка 3); л.601-604 (папка 4); л.845-847 (папка 5); л.1073-1075 (папка 6); л.1264-1266 (папка 7); л.1503-1505 (папка 8) л.1693 - 1695(папка 9), л.1971-1973(папка 10);  л.2256-2258(папка 11); л.2557-2559(папка 12); л.2864-2866(папка 13);  л.3186-3188 (папка 14); л.3478-3479 (папка 15)

 

Съдът счита, че по делото действително следва да се назначи съдебно-счетоводна експертиза поради необходимостта от установяване на факти и обстоятелства, за които се изискват специални знания из тази област, но към въпросите, които са формулирани от жалбоподателя съдът служебно ще постави още следните въпроси:

-Кои от фактурите, невключени от жалбоподателката в дневниците за покупки, не са оспорени от нея съгласно изявление съдържащо се в сезиращото съда жалба. Каква е данъчната основа по тези фактури спрямо общата данъчна основа по ДДС.

-Стоките предмет на процесните фактури заведени ли са в счетоводството на жалбоподателката, ако са заведени кога, и ако са изписани – кога.

-Какви последващи доставки е извършила жалбоподателката със стоки от същия вид и количество, има ли наличност при нея от такъв вид стоки.

-Последващо реализираните стоки и тези, които се намират в наличност общо по вид и количество, отговарят ли на стоките по вид и количество описани в процесните фактури или съответно отговарят само на онази част от фактурите, за които жалбоподателката признава, че не ги е осчетоводила и не ги е включила в отчетните регистри.

-Как е осчетоводено от доставчиците извършения от тях транспорт, с какви автомобили разполагат доставчиците, (собствени или наети, или и двете),

-Документите отчитащи транспорта, които евентуално вещото лице ще намери у доставчиците, съвпадат ли по време с датите на издаване на процесните фактури.

-Стоките по процесните фактури платени ли са от жалбоподателката, как е извършено плащането ако са платени, има ли и какво е движението по счетоводните сметки на жалбоподателката (на едноличния търговец) във връзка с евентуално такова плащане в периодите, когато са издадени процесните фактури

-каква е надценката, която ревизиращия орган е използвал за да определи данъчната основа по ДДС, каква е надценката, която жалбоподателката използва към момента, когато са издадени фактурите, какъв е размера на ДДС към тази надценка.

-Ако стоките са платени от жалбоподателката, в т.ч. и ДДС данъкът, внесен ли е от доставчиците и кога.

 

На основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и доставчиците, както и навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от жалбоподателката въпроси обективирани в нарочна молба, както и да отговори на въпросите формулирани от съда в настоящия протокол.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 800лв., вносими от жалбоподателката в 7-дневен срок от съобщаването по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същата, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице С.А., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.10.2014г. от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателката за вмененото и задължение относно внасянето на депозит по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

Да се призове вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: