Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1006           07.05.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Огнян Стоянов като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 771 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „ПРБ БГ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.*** и адрес за призоваване гр.*** против Решение №24/19.02.2013г., постановено по НАХД №512/2012г. на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № К11_48-0087432/13.06.2011г. на директора на дирекция Контрол при ТД на НАП-Бургас, оправомощен със заповед № ЗЦУ-28 от 06.01.2010г. на изпълнителния директор на НАП, с което за нарушение по чл.86 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 10 527,33 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и неправилен и да отмени потвърденото наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията са представени нови писмени доказателства. В съдебно заседание  чрез процесуалния си представител адв.С.Е., БАК, поддържа жалбата на основания,, изложени в нея.

Ответникът по касация – Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител, не ангажира становище по оспорването

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Царево е образувано по жалба на „ПРБ БГ” ЕООД против наказателно постановление № К11_48-0087432/13.06.2011г. на директора на дирекция Контрол при ТД на НАП-Бургас, с което на касатора за нарушение на  чл.86 от ЗДДС и на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС е наложена глоба в размер на 10 527,33 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочена е нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. Посочено е още, че са спазени сроковете по чл.34 от ЗАНН и в случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административно-наказателното производство против него.

 

Решението на Районен съд – Царево е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай част от посочените  в касационната жалба доводи са основателни до степен, обуславяща отмяната на оспореното решение.

 Не може да бъде уважено твърдението на касатора относно антидатирането на издаденото наказателно постановление, тъй като не са приложени никакви доказателства в тази насока. В този смисъл не е налице нарушение на чл.34, ал.3 от ЗАНН.

Следва да се приеме за релевантно твърдението на касатора, че не е налице състав на административно нарушение, който да е осъществен и за който да се ангажира административно наказателна отговорност на търговеца. Не се спори между страните, че дружеството  притежава в условията на етажна собственост сграда за сезонно ползване, като е установено, че търговеца притежава партерен и втори етаж, а друго лице е собственик на първи етаж. Наказващият орган твърди, че търговецът е следвало да начисли ДДС в размер на 10 527,33 лева на основание чл.86 за безвъзмездната доставка на услуга  - извършени на СМР на първи етаж. Посочва се, че ДДС е 1/3 от направените разходи за СМР на цялата сграда през юли 2009г., като ДДС е следвало да се начисли и отрази в справка-декларация за същия месец.

 От събраните по делото доказателства не може да се установи как е формирана данъчната основа за определяне на този размер на данъка, тъй като простото посочване на „1/3” е получено чрез механичното разделение на стойността на платената от касатора цена за извършените СМР без да са събирани доказателства за площта на всеки от етажите и конкретните по вид и количество материали, които са вложени на етажа, собственост на В.В.. Аналогично, не може да се установи кое е данъчното събитие, във връзка с настъпването на което е дължим ДДС – доставка на конкретна, надлежно индивидуализирана стока или на услуга или и на двете , в който случай се касае за няколко отделни доставки, които следва да бъдат надлежно индивидуализирани, отделно една от друга.

Отделно от изложеното неизяснено от АНО по делото е останало и обстоятелството, защо касаторът, а не ПРБ Строй ООД е следвало да начисли ДДС, след като именно последният е извършил доставките и към ПРБ БГ ЕООД и към В.В..

На последно място АНО не е успял да докаже и това, че заплатената от касатора стойност на сочените доставки на материали и услуги касае цялата сграда, а не единствено и само етажите, притежавани от ПРБ БГ ЕООД.

При така изложените обстоятелства районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Решение №24/19.02.2013г., постановено по НАХД №512/2012г. на Районен съд - Царево

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № К11_48-0087432/13.06.2011г. на директора на дирекция Контрол при ТД на НАП-Бургас, оправомощен със заповед № ЗЦУ-28 от 06.01.2010г. на изпълнителния директор на НАП.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.