О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№673

 

гр. Бургас, 13. 04. 2016г.

 

Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито заседание на тринадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 770 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по жалба на „Хляб и сладкарски изделия“ ЕООД, ЕИК 102003462, със седалище и адрес на управление гр. Айтос, ул. „Караманлиев“, Промишлена зона, представлявано от управителя Г.В.Н., против разпореждане за предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителни административни мерки № 14/18.01.2016 г., издадена от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас.

Жалбата е била депозирана пред Районен съд Айтос, пред който е образувано НАХ дело № 144/2016г. С разпореждане от 07.04.2016г. е прекратено НАХ дело № 144/2016г. по описа на Районен съд Айтос и е изпратено по компетентност на Административен съд Бургас. С изпратеното от Районен съд Айтос дело е приложена и жалбата на „Хляб и сладкарски изделия“ ЕООД, с която се иска отмяна на Наказателно постановление № 14/18.01.2016г. и са изложение съображения за нарушения на материалния закон и за допуснати съществени процесуални нарушения, но в петитума й е заявено искане да бъде отменено разпореждането за предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителни административни мерки № 14/18.01.2016 г., издадена от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас. Административен съд Бургас приема, че е компетентен да се произнесе по искането за отмяна на предварителното изпълнение на цитираната заповед. В материалите по изпратеното по подсъдност дело не се съдържа жалба срещу издадената заповед за налагане на принудителни административни мерки № 14/18.01.2016 г., издадена от зам.-директор на ТД на НАП - Бургас, а единствено за предварителното й изпълнение.

След служебно извършена проверка от съда се установи, че има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание и със същото искане, което е адм. дело № 721/2016 год. на Административен съд Бургас, ХVІІ-ти състав. Последното не е приключило с окончателен съдебен акт.

Съдът счита, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по настоящото адм. дело № 770/2016г. по описа на Административен съд Бургас, поради наличието на образувано друго дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание - адм. дело № 721/2016 год. на Административен съд Бургас, ХVІІ-ти състав, което не е приключило с окончателен съдебен акт. По същото дело съдът се е произнесъл с определени № 639 от 06.04.2016 година, което не е влязло в сила. Последното е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по настоящото делото.

Така мотивиран и на основание чл.159, т.7 от АПК, съдът

                              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хляб и сладкарски изделия“ ЕООД, ЕИК 102003462, със седалище и адрес на управление гр. Айтос, ул. „Караманлиев“, Промишлена зона, представлявано от управителя Г.В.Н., против разпореждане за предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителни административни мерки № 14/18.01.2016 г., издадена от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, инициирала образуване на адм. дело № 770/2016 г. по описа на Административен съд Бургас;

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 770/2016 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седмодневен срок от връчването му на жалбоподателя.

 

СЪДИЯ: