ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесети юни                                            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 76 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТАР ПРИНТ 1“ ЕООД, представлявано от законния си представител П.Г.Ш.,редовно уведомен, не се явява, изпраща процесуален представител адв.Д., надлежно упълномощен.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно уведомен, представлява се гл.ю.к. М., с представено пълномощно  по делото.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Явява се вещото лице С.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно- счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 6576/12.06.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита й, като снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А.: На 54 години, българка,български гражданин, неосъждана, без родство или други отношения със страните по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Имам заведено дело в съдебна фаза с НАП. Към момента на назначаване на експертизата спорът не е бил в съдебна фаза.

ГЛ.Ю.К.М.: Предоставям на съда.

АДВ.Д.: Аз нямам възражение.

 

В обстоятелството, че вещото лице е във фаза на съдебен спор с Директора на ДОДОП към настоящия момент Съдът не намира основание  за отвеждане на същото и отказ да бъде изслушана в днешното съдебно заседание изготвената екпертиза.

Към настоящия момент спорът може да бъде разрешен както в полза на едната така и на другата страна или частично в полза на двете страни, поради което спорът сам по себе си към настоящия момент не пораждат съмение за безпристрастност на вещото лице.

 

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ.Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ГЛ.Ю.К.М.: Няма въпроси. Да се приеме заключението.

ВЪПРОС НА СЪДА: Понеже моите задачи към вас бяха поставени след задачите, които бях поставил към съдебно-техническата еспертиза и в нея съм визирал под софтуер „складовия софтуер”, именно него съм имал предвид и във ващите задачи. Вие сте установили, че различие в данните има и те касаят именно този складов софтуер и счетоводните записвания?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В отговорът на въпрос № 2 също съм констатирала и са посочени разлики между данъчната основа по счетоводни данни и по данните в програмния продукт.

Съдът счита, че заключението на вещото лице е обективно, пълно и безпристрастно изготвено и следва да бъде прието, поради което

                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА зключението на вещото лице С.А. като на същата следва да бъде изплатено възнаграждение в размер на 500.00 (петстотин) лева, съобразно представената справка-декларация, в размера на внесения депозит.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът, предвид становището на процесуалните представители на страните като взе предвид обстоятелството, че делото е пълно, всетранно и обективно изяснено намира, че събирането на доказателства следва да бъде приключено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Д.: Поддържам жалбата си. Моля да постановите решение, с което да отмените обжалвания акт и отмените наложените глоби на жалбоподателя. От събраните доказателства  е ясно, че става въпрос за разминаване на вътрешната счетоводна програма, която касае склада за информация на работещите  в него и единственото разминаване е между тази програма и счетоводната програма. В самата счетоводна програма наличността на склада съответства на фактурираните и продадени стоки. Няма основание за възникване на такова дъначно задължение. В този смисъл е заключението на вещото лице.

Моля да ми бъдат присъдени направенита по делото разноски.

ГЛ.Ю.К.М.: Моля да постановите решентие, с което да отхвърлите жалбата като неснователна и недоказана. Моля да ми присъдите ю.к.възнаграждение в размер на 3004 лева.

 Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:08 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: