ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 07.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седми февруари                                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 76 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:03 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТАР ПРИНТ 1“ ЕООД, представлявано от законния си представител П.Г.Ш., редовно и своевременно  призован, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Д., с представено по делото пълномощнов днешното съдебно заседание.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно и своевременно призован, представлява се от ю.к.Ж., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Образувано е по жалба от „Стар Принт 1“ ЕООД, гр. Сливен , ул. „Добри Димитров“ №16 с ЕИК 119665456, представлявано от управителя П.Г.Ш. против РА № Р- 02000217001765-091-001 от 18.09.2017 година издаден от М.Х.М.-Б.на длъжност началник сектор, възложил ревизията и С.Г.К.на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, потвърден с  Решение № 283/04.12.2017 година на Директора на ОДОП при ЦУ на НАП.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

                Съдът указва на административния орган, че е негова тежестта да установи наличие на предпоставките за постановяване на спорния РА.

Указва на жалбаподателя, че позитивните факти и обстоятелства, на които се позовава и  от които черпи права следва да бъдат доказани от самия жалбоподател.

АДВ.Д.:Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с нея документи.  Моля да бъде допусната и назначена съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на следните въпроси: 1.Съществуват ли и съпоставими ли са закупените, реализираните и съществуващите като складова наличност стоки към ревизирания период от време? 2. Има ли неотчетени продадени количества и на каква стойност? Ако е имало такива, какви данъчни задължения пораждат същите? Въпроси към съдебно-техническата експертиза: Дали освен посочения софтуер  Plusmin“ търговецът е използвал и друг счетоводен софтуер? Дали е налична пряка връзка и обмен на  данни в двата софтуера и ако е налична как практически се осъществява тя?

Ю.К.Ж.: Оспорвам жалбата.Моля да приемете административната преписка. Към нея сме приложили и удостоверенията валидност на  електронните документи по отношение на лицата  издали  акта. Нямам други доказателствени искания. По въпросите, поставане от  адв.Д., предоставям на съда.

Съдът с оглед становището на страните намира, че представените по делото административна преписка и писмените доказателства, приложени от страна на жалбоподателя с жалбата следва да бъдат приети като допустими и относими към предмета на спора, поради което

                                         О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка в цялост, както и представените от страна на жалбоподателя писмени доказателства.

Поисканата съдебно-счетоводна експертиза е допустими, а обстоятелствата, които ще се изследват са относими към предмета на спора, поради което следва да бъде допусната, воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза (ССЕ), по която задачата следва да бъде допълнена със задължение на експерта да установи и следното:

1.Каква част от нереализираната стока е била декларирана като налична в края на годината от страна на жалбоподателя?

2.Отличават ли се  генерираните и съдържащи се в програмния продукт  данни за реализирани регистрирани продажби от декларираните в справките декларации пред НАП за спорните периоди,  какво е различието, ако има такова и дали същото е в полза на търговеца или на данъчния орган?

 

 Отделно от горното съдебният състав намира, че по делото следва да бъде назначена и съдебно-техническа експертиза, която да бъде изготвена от вещо лице компютърен специалист, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза (СТЕ),по която вещото лице- компютърен специалист следва да изследва използвания  софтуерен продукт „Plusmin“ и отговори на следните въпроси:

1.Да опише функционалностите на софтуерния продукт.

2.Да посочи какви по вид данни се въвеждат и/или обработват от софтуера, какви са възможностите  за корекция на въведените данни, защитен ли е софтуера с парола?

3.Да посочи принципа на генириране на информацията, съдържаща се в паметта на посочения софтуер, и има ли пряка връзка между конкретно/конкретни фискални устойства на обекта и съответния програмен продукт. При наличието на такава, в коя директория се съхраняват данните, подлежат ли на корекция. Възможна ли  е последваща корекция на същите? Отразява ли се в паметта на устройството или на софтуера подобна корекция. Ако да, кога през спорния период са извършвани такива.

За всяко от двете експертизи съдебният състав  ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да внесе по 500.00 лева  депозит, платим в  10 дневен срок от датата на днешното съдебно заседание по набирателната сметка на Административен съд Бургас.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно  и обективно изяснено от фактическа страна,

      О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА  делото и го  НАСРОЧВА за 28.03.2018 година от 15:00 часа, за която дата  и час страните да се считат за редовно уведомени.

Вещите лица ще бъдат определени и уведомени след внасяне на депозита.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи 15:24 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: