ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На втори май                                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 76 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТАР ПРИНТ 1“ ЕООД, представлявано от законния си представител П.Г.Ш., редовно уведомен, не се явява, изпраща процесуален представител адв.Д., надлежно упълномощен.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от ю.к.Ж., с представено пъломощно по делото и гл.ю.к. М., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание. 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Явява вещото лице С.Т..

Явява се вещото лице С.А..

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Ж.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно- техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 4638/23.04.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.Б.Т.: На 46 години, българин, български гражданин, неосъждан, без родство или други отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ.Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

Ю.К.Ж.: Имаме уточняващи въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: На стр.№12 от заключението,  вещото лице е посочило, че функцията преизчисляване на обороти  преизчислява запомнените обороти към сметките и аналитичните признаци за периода, зададен в интервала на отчетите. Как този извод се връзва с този, направен  на следващата страница,  че един път направен архива не може да бъде променян?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Под архив аз разбирам архив на цялата база данни  с всички данни към конкретен момент. Програмата дава възможност всеки ден или през ден да се прави архив на всичката информация в програмния продукт (ПП) и това имам предвид под архив. Ако днес се  направят промени в данните на ПП, то те ще се отразят в архива, който днес ще бъде архивиран, а стария архив за предни дни си остава с предходните данни, които могат да бъдат различни. Т.е. ако данните от архива биват миниулирани, то това ще даде отражение  занапред.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Да разбирам ли, че такъв архив са ползвали органа по приходите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Аз възстанових последния наличен архив, касаещ данните за процесния период. Имаше в папка „Архив“ файлове и аз възстанових последния и направих сравнение  между това, което ответника е взел като таблици. Констатирах, че те съответстват  на това, което е записано в последния  архив, т.е. последния в папка „Архив“ от данните изведени от компютъра на жалбоподателя. Мисля, че беше от 30.06.2016  година и данните съвпадат. Аз сравних няколко от таблиците и имаше пълно съотвествие. Не съм извеждал предни архиви, за да сравнявам данните с тези от последния.

Ю.К.М.: На стр.№14  сте посочил,  че няма пряка връзка между фискалното устройство и програмния продукт.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. : Под този извод съм имал предвид, че в програмния продукт не се записват данните,  които се изпращат за печат към фискалното устройство. Няма налична такава информация за коя продажба е издаден касов бон например или номер на касов бон, час и ден на отпечатване. Принтера  няма памет, печата това, което му е зададено. Само в ЕКАПФ остава информацията, която е принтирана.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Възможно ли  модела, който  е ползван на фискалния принтер да бъде инсталиран и да бъде използван?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Има фискални „n“ на брой устройства, които могат да бъдат свързани, програмата позволява това. Не може да се проследи какво е отпечатала.

Ю.К.М.: Нямаме други въпроси към вещото лице.

Ю.К.Ж.: Това, което е взето от програмата ние сме го сравнили с обротите по  справки- декларации,  дневници и там сме намерили  различие.

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на процесуалните представители на страните

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА такапредставеното заключение на вещото лице С.Б.Т.,  на който да бъде изплатено възнаграждение в размер на 500.00(петстотин) лева,  в рамките на внесения депозит и съобразно представената справка-декларация.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: За следваща дата на съдебно заседание предоставям преценката на съда.

Съдът счита, че следва да бъде дадена възможност на вещото лице А.  по назначената по делото съдебно-счетоводна  експертиза, да изготви същата, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.06.2018 година  от 13:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице А. да се счита редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: