Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 212               16 февруари 2016  година            град  Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти състав, в открито заседание на единадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                            2. Атанаска Атанасова

 

 

Секретар С.К.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 76 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на с чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК

Образувано е по касационна жалба на И.Р.Ч. *** против решение № 148/4.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело 400/2015г., по описа на Районен съд - Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление № 36881/15.09.2015 година на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище град Бургас към главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на касатора е наложена глоба в размер на 500.00 лева, на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ за нарушение разпоредбата на чл.127, ал.2 от същия закон

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В касационната жалба твърди, че оспореното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон. Моли за неговата отмяна.

Ответникът по касационната жалба – директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище град Бургас към главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.  

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Карнобат да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Карнобат с решение № 148/4.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело 400/2015г., по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 36881/15.09.2015 година на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище град Бургас към главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на И.Р.Ч. е наложена глоба в размер на 500.00 лева, на основание чл.222 ЗЗП за нарушение разпоредбата на чл.127, ал.2 от същия закон.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните по делото доказателства, че при извършена проверка на 18.05.2015 година в салон за красота в гр. Карнобат, бул.”България” № 9, стопанисван от И.Р.Ч. било установено, че тя не поддържа регистър за предявени рекламации на потребители към момента на проверката. Счел е, че Ч. не е изпълнила задължението си по чл. 127, ал.2 от  Закона за защита на потребителите, с което е осъществила от обективна и субективна страна състава  на нарушението, за което е била правилно санкционирана на основание чл.222 от ЗЗП.

         Санкцията е наложена на И.Р.Ч. за това, че към 18.05.2015г. не поддържала регистър на рекламациите в стопанисвания от нея салон за красота, находящ се в гр.Карнобат, бул. „България”№ 9. За така констатираното нарушение на Ч. е съставен АУАН № 036881/18.05.2015, въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че извършеното от нея представлява маловажен случай на административно нарушение. При условия на алтернативност се излагат доводи, че нарушението не е безспорно доказано и че в чл.127, ал.2 ЗЗП не сочи къде следва да се съхранява регистър на рекламациите.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

Установената от районния съд фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото доказателства, поради което настоящият касационен състав я споделя изцяло. По делото е установено по безспорен начин, че към датата на проверката в салона за красота, стопанисван от И.Ч. като лице, упражняващо свободна професия, не е бил съхраняван регистър на рекламациите, което деяние е правилно квалифицирано от актосъставителя и АНО като нарушение на чл. 127, ал.2 ЗЗП и правилно подведено под санкционната разпоредба на чл.222 ЗЗП. Обстоятелството, че в закона изрично не се сочи къде следва да се съхранява регистъра на рекламациите, не означава, че липсата на такъв в обекта, където се осъществява търговска дейност, не представлява нарушение. Настоящият касационен състав изцяло споделя изложените от районния съд мотиви, че вложения от законодателя смисъл в разпоредбата на чл.127, ал.2 ЗЗП е регистърът на рекламациите да се поддържа на разположение на клиентите по такъв начин, че те да могат да упражнят гарантираните им от ЗЗП права, в това число като предявят рекламация по всяко време, която да бъде вписана в регистъра по начина, описан в чл.127, ал.3 ЗЗП, без това да е свързано с някакви условности и неудобства за тях, гаранция за което е именно съхранението на регистъра в обекта, където се извършва търговската дейност. Аргумент в подркепа на това обстоятелство е разпоредбата на чл.127, ал.4 ЗЗП, която предвижда, че правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя. Обстоятелството, че в случая няма данни да са предявявани рекламации от клиенти е ирелевантно по отношение възникване задължението на търговеца по чл.127, ал.2 ЗЗП, който дължи изпълнението му безусловно. От значение в случая е, че регистър на рекламациите не е бил представен на контролните органи в салона за красота в момента на проверката, което означава, че търговецът не е изпълнил задължението си по чл.127, ал.2 ЗЗП да поддържа такъв регистър. Нарушението не представлява маловажен случай и не са налице предпоставките за приложение на чл.28 ЗАНН. Същото е формално,  поради което е ирелевантно настъпването на вреди от извършването му, а по делото не са налице данни за смекчаващи обстоятелства, които да обуславят по-ниската му степен на обществена опасност в сравнение на обикновени случаи на  нарушения от същия вид. С оглед изложеното, спрямо И.Ч. правилно е приложена санкционната разпоредба на чл.222 ЗЗП, като за извършеното нарушение й е наложено съответното административно наказание „глоба“ в предвидения от закона минимален размер – 500.00 лева.

  Като е достигнал до същите изводи районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила.

   Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 148/4.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело 400/2015г., по описа на Районен съд – Карнобат.

Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.