ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 76 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 14:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

Жалбоподателят З.Г.Б., редовно призован чрез адвокат Т., се представлява се от адвокат Й., преупълномощен от адвокат Т..

Съдът констатира, че в кориците на делото не се съдържа пълномощно на адвокат Т..

Ответникът Директор на дирекция Социално подпомагане Поморие, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Й. – Моля съдът да ми предостави възможност да представя пълномощното на адвокат Т., което е представено пред административния орган с подаването на жалбата и по неизвестни причини не е представен по делото с административната преписка.

По хода на делото, моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед № Н-326/102 от 05.11.2014г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане” Поморие, с което е отказано отпускането на целева социална помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2014/2015г.

Постъпило е становище от 19.02.2015г. на директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Поморие, в което е изложено становище по съществото на спора.

На основание чл.170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Указва на страните, че всяка от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ Й. – Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания. Нямам възражение по разпределената доказателствена тежест и доклада по делото. Запознат съм с представената от административния орган преписка. Считам, че е в цялост. Моля да се приеме. Тези доказателства са представени на административния орган.

Нямам доказателствени искания, да се приеме представената с административната преписка документи. От преписката, която е представена в цялост, липсва единствено пълномощното, което аз ще представя на съда.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените документи с административната преписка, като доказателства по делото.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя чрез адвокат Й., в 7-дневен срок от днес да представи пълномощното на адвокат Т. от Хасковска АК установяващ мандата му да представлява жалбоподателя в настоящото производство.

УКАЗВА на жалбоподателя, чрез адвокат Й., че при липса на пълномощно, съдът ще приеме, че не е надлежно сезиран, доколкото жалбата е подписана от адвокат Б. Т., поради което ще отмени извършените до момента процесуални действия.

АДВОКАТ Й. – Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи делото.

 

С оглед изразеното становище от процесуалният представител на жалбоподателя, съдът счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ Й. – Моля да уважите жалбата на моя доверител по съображенията изложени в нея. След като се запознахме с приложената към делото административна преписка видяхме, че в нея се намират два броя уведомления от 30.10.2014г. и 03.11.2014, за които се твърди, че са залепени на вратата или на адреса на жалбоподател. На 30.10.2014г. и 03.11.2014г. тези уведомления, които са съгласно чл.27, ал.3 и ал.4 на ППЗСП, в тях се дава тридневен срок, в които доверителя ми да представи лична карта. Видно от издадената заповед, която е от 05.11. 2014г., самата заповед е издадена преди изтичането на този тридневен срок, с което не е спазена процедурата и реда по издаването и́, допусната е съществено процесуално нарушение при издаване на акта и само на това основание следва да бъде отменена. На 02.12.2014г. дирекция „Социално подпомагане” Поморие изпраща преписката в Бургас, където е получена е на 03.12.2014г. - същият ден, когато е изпратена в Несебър на социалния патронаж, е изпратено писмо от 02.12.2014г. и отговорът е получен на 03.12.2014г., а преписката е в Бургас.

И отделно от това доверителя ми твърди, че не е ползвал такива услуги за патронажа. Посочена е дата м.октомври, но не е ясно защо, тя е издадена на 02.12.2014г., което е много след издаването на обжалваната заповед.

В този смисъл, моля да отмените оспорения от нас административен акт.

Моля всички съобщения да бъдат изпращани на адреса, посочен в пълномощното, представено днес и сезиращата съда молба.

 

Съдът обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: