О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Бургас, 668/22.04.2014г.

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и втори април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                                     СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 76 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Ю. И. Т. ЕГН ********** с адрес за кореспонденция посочен в жалбата - гр.***, против мотивиран отказ за издаване на акт за узаконяване изх.№ 94-01-38593/28.11.2013г. на гл.експерт „АС” при Община Бургас.

В з.з. на 30.01.2014г. съдът е оставил жалбата без движение с подробни указания жалбоподателят да изправи нередовности в нея, конкретно посочени в разпореждането – да представи доказателство за платена д.т. и да посочи дали е обжалвал отказа за издаване на акт за узаконяване по реда на §127, ал.11 от ПЗР на ЗУТ вр. чл.216 от ЗУТ пред началника на РДНСК.

Съобщението с дадените указания не е връчено. Жалбоподателят не е намерен на посоченият от него в жалбата адрес. Според отбелязването в призовката извършено от длъжностното лице „призовкар”, по сведение на съседи жалбоподателят е в чужбина.

Съдът извърши служебна справка в НБД”Население”, от където установи, че постоянният и настоящият адреси на жалбоподателят съвпадат - гр.***, който е идентичен с адреса посочен в жалбата. Независимо от това съдът разпореди да се изпрати ново съобщение и да се връчи на този адрес на жалбоподателят или на друго лице, което е съгласно да го приеме по смисъла на чл.46, ал.1 и 2 от ГПК. Така изпратената призовка се върна с отбелязване на длъжностното лице „призовкар”, че жалбоподателят е в чужбина и няма да се връща скоро, а негов братовчед, даващ сведенията, отказал да получи призовката.

Съдебното производство не може да продължи поради наличие на процесуални пречки за развитието му. Жалбата е нередовна и преди изправянето й съдопроизводството е недопустимо. Жалбоподателят, в нарушение на чл.41, ал.1 от ГПК вр.чл.144 от АПК, въпреки отсъствието му повече от месец от адреса, който е съобщил по делото, не е уведомил съда за новия си адрес или друг адрес за връчване на съобщения.

Същевременно жалбата е недопустима и поради липса на надлежен акт, подлежащ на съдебно оспорване. По делото се обжалва отказа за издаване на акт за узаконяване, няма данни за осъществено задължително административно оспорване на този отказ по реда на §127, ал.11 от ПЗР на ЗУТ вр. чл.216 от ЗУТ пред началника на РДНСК, чиито акт подлежи на обжалване пред съда.

По тези съображения производството пред съда следва да бъде прекратено, жалбата да се остави без разглеждане като нередовна, а преписката да се изпрати по подведомственост на началника на РДНСК-ЮИР.

            По изложените съображения и на основание чл.158, ал.3, във вр. чл.151, т.3 от АПК и чл.130, ал.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ю. И. Т. ЕГН ********** с адрес за кореспонденция посочен в жалбата - гр.***, против мотивиран отказ за издаване на акт за узаконяване изх.№ 94-01-38593/28.11.2013г. на гл.експерт „АС” при Община Бургас.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №76/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

            ИЗПРАЩА жалбата и приложенията към нея по подведомственост на началника на РДНСК-ЮИР.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: